Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Koera ja kassi omaniku meelespea

Kõik koerte ja kasside omanikud (edaspidi loomaomanik) peavad kinni pidama nõuetest, mis on sätestatud Hiiu valla koerte ja kasside pidamise eeskirjas.

Koeri ja kasse tohib pidada  hoones või piiratud territooriumil selle territooriumi omaniku loal. Seejuures peab tagama, et loom ei pääseks iseseisvalt territooriumi piiridest välja. Koer või kass ei tohi häirida rahu ning rikkuda kaaskodanike vara. Igal loomaomanikul on kohustus koristada koheselt looma tekitatud väljaheited. Juhul kui koer või kass on tekitanud kahju peab loomaomanik hüvitama kannatanule koera või kassi ründest omaniku süül tekitatud materiaalse kahju.

Kõik koerad ja kassid tuleb vaktsineerida marutaudi vastu ning lisaks tuleb jälgida, et loomale tehakse ka korduvvaksineerimised. See nõue tuleb loomatauditõrje seadusest.

Koeraga tohib avalikus kohas, kus see ei ole keelatud, viibida kasutades jalutusrihma. Jalutusrihma pikkus peab tagama teiste isikute ja loomade ohutuse ning kui tegu on agressiivse koeraga peab kasutama ka suukorvi.

Koeraomanikul on kohustus registreerida Kärdla linna territooriumil elav koer vallavalitsuses. Vallavalitsusest saadud registreerimisnumber peab olema kinnitatud kaelarihma külge.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu soodustus

Vee-ettevõtja AS Kärdla Veevärk teeninduspiirkondades on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu suurus alates 01.06.2015.a. kulupõhine juhindudes Konkurentsiameti otsusega nr 9.1-7/15-009 kooskõlastatud AS Kärdla Veevärk ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumistasude arvutamise metoodikast. Liitumistasude arvutamise metoodika baseerub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele.

Loe edasi: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu soodustus

Korraldatud jäätmevedu Hiiumaal

Vastavalt jäätmeseadusele on kohalikul omavalitsusel kohustus korraldada oma haldusterritooriumil korraldatud jäätmevedu. Korraldatud jäätmevedu on jäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse riigihanke korras valitud ettevõtja poolt. Alates 01.01.2016 teostab jäätmeveoteenust Hiiumaal Eesti Keskkonnateenused AS.

Loe edasi: Korraldatud jäätmevedu Hiiumaal

Kohalike maanteede ajutine sulgemine

Vastavalt Hiiu Vallavalitsuse 04.11.2015 korraldusele nr. 494 on kõik Hiiu valla kohalikud maanteed seoses teekatte kandevõime nõrgenemisega ajutiselt üle 3,5 T teljekoormusega raskeveokitele liiklemiseks suletud.

Vedu üle 3,5 tonni teljekoormusega veokitega on erandkorras lubatud vedaja taotluse ja garantiikirja alusel Hiiu Vallavalitsuse poolt väljaantud eriloaga. Eriloaga sätestatakse vedaja kohustus peale veo lõppemist teekatte taastamiseks vähemalt enne loa saamist fikseeritud seisukorda.

Piirang kehtib kuni uue korralduse vastuvõtmiseni.

KOHALIKUD MAANTEED JÄTKUVALT SULETUD

Tuletame meelde, et jätkuvalt on kehtiv Hiiu Vallavalitsuse 12.11.2014 korraldus nr 626, millega on seoses teekatte nõrga kandevõimega ajutiselt üle 3,5 T teljekoormusega raskeveokitele liiklemiseks kohalikud teed suletud.

KOHALIKE MAANTEEDE AJUTINE SULGEMINE

Vastavalt Hiiu Vallavalitsuse 12.11.2014 korraldusele nr. 626 on kõik Hiiu valla kohalikud teed seoses teekatte kandevõime nõrgenemisega ajutiselt üle 3,5 T teljekoormusega raskeveokitele liiklemiseks suletud.
Piirang kehtib kuni uue korralduse vastuvõtmiseni.

MAJAD ILUSAKS VÄRVIKAMPAANIA ABIL

Ka sel aastal toimus Hiiu vallas värvikampaania, analoogselt eelmistele aastatele. Inimeste aktiivsus kampaanias osalemiseks on olnud aastate lõikes erinev ning seotud rahaliste võimalustega- näiteks 2008a väljastati kokku 120 värvipassi, aga 2012a ainult 36 passi, on selle aasta tulemus igati hea.

Loe edasi: MAJAD ILUSAKS VÄRVIKAMPAANIA ABIL