Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu soodustus

Vee-ettevõtja AS Kärdla Veevärk teeninduspiirkondades on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu suurus alates 01.06.2015.a. kulupõhine juhindudes Konkurentsiameti otsusega nr 9.1-7/15-009 kooskõlastatud AS Kärdla Veevärk ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumistasude arvutamise metoodikast. Liitumistasude arvutamise metoodika baseerub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele.

 „AS Kärdla Veevärk ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumistasude arvutamise metoodika“ on avalikustatud vee-ettevõtja koduleheküljel aadressil http://www.kvv.ee/pdf/liitarv.pdf ning Konkurentsiameti otsus nr 9.1-7/15-009 aadressil http://www.kvv.ee/pdf/konkots.pdf.

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi (ÜF) projekti „Kärdla linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamise projekti Kärdla III“ raames ehitati 2015. aastal joogivee- ja reoveekanalisatsioonitorustiku liitumispunktid Kärdla linnas Käina maantee piirkonda Ümarmäe, Väike-Liiva, Liiva, Kanarbiku, Alato, Marja ja Sambliku tänavatele ning Kõrgessaare maantee lääneossa - kokku 86-le kinnistule.

Projekti Kärdla III kinnistu omaniku (valdaja) makstavaks kulupõhiseks liitumistasuks kujuneb 1555 € / liitumispunkt (kinnistu).

Et soodustada liitumist rajatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga, taotles vee-ettevõtja AS Kärdla Veevärk Hiiu Vallavalitsuselt soodustust eelnimetatud projekti raames ehitatud liitumispunktidega tehtavate liitumiste tasu kohta.

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 6 lg 1 ja „Hiiu Vallavolikogu 17.09.2015 määruse nr 50 „Hiiu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiri“ § 12 alusel, andis Hiiu Vallavalitsus välja 2.10.2015 korralduse nr 439:

Vabastada projekti Kärdla III raames ehitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitujad
liitumistasust alljärgnevalt:

- 100 % ulatuses, kui liitumis- ja tarbimisleping on sõlmitud hiljemalt 2016 aastal;

- 50 % ulatuses, kui liitumis- ja tarbimisleping on sõlmitud hiljemalt 2017 aastal.

Liitumine tähendab, et liituja on sõlminud liitumislepingu, ehitanud kinnistule vee- ja/või kanalisatsioonitorustiku, ehitanud hoonesse veemõõdusõlme ja teinud kanalisatsiooni tuulutuse välisõhku ning sõlminud tarbimislepingu ja tarbib ühisveevärgi ja/või –kanalisatsiooniteenust.