Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Tuleohtliku aja määramine

Tuleohutuse seaduse § 16 lõigete 1 ja 3, Siseministri 03.10.2014. a määruse nr 42
„Päästeameti põhimäärus“ § 10 lg 2 alusel ja Päästeameti peadirektori 13. aprilli 2011. a
käskkirja nr 83 „Tuleohtliku või suure tuleohuga aja ja piirkonna määramise kord“, muudetud
1. aprilli 2016 käskkirjaga nr 133 „Tuleohtliku või suure tuleohuga aja ja piirkonna
määramise korra muutmine“ alusel ning arvestades maastikutulekahjude esinemissagedust:
1. Määran tuleohtliku aja alguseks 14.04.2017. a kogu Eesti territooriumil. Tuleohtlikul ajal
on metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal keelatud:
1.1. küttekoldevälise tule tegemine, välja arvatud selleks ettevalmistatud kohas;
1.2. kuluheina ja roostiku põletamine;
1.3. muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.
2. Kommunikatsiooniosakonnal teha tuleohtliku aja määramine avalikult teatavaks, avaldades
käskkirja Ametlikes Teadaannetes ning korraldada asutusesisene teavitamine.
3. Käesoleva käskkirja peale võib esitada halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras ja tähtajal.

Kuno Tammearu
Päästeameti peadirektor