Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Abiks toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse taotlejale

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri.

Toimetulekupiiri suuruse kehtestab Riigikogu riigieelarves. Seda arvestatakse üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele igaks eelarveaastaks. Perekonna teise ja iga järgneva liikme toimetulekupiir on 80% perekonna esimese liikme toimetulekupiiri suurusest. Alaealiste laste toimetulekupiir on võrdne perekonna esimese liikme toimetulekupiiri suurusega.

Toimetulekupiiri kehtestamisel lähtutakse minimaalsetest tarbimiskuludest toidule, riietusele ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldamiseks.

Toimetulekupiir on 130 eurot esimese pereliikme ja 104 eurot iga järgmise pereliikme kohta. Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot, mida maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. Alaealiste laste toimetulekupiir on 130 eurot.

Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud.

Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on:

 • üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek,
 • jooksval kuul tasumisele kuuluvad alalise eluruumi alalised kulud ning
 • kehtestatud toimetulekupiir.

Perekonna sissetulekute hulka arvatakse:

 • töötasu;
 • vanemahüvitis;
 • elatisraha (alimendid);
 • töövõimetuslehe alusel makstav hüvitis;
 • pension (kõik pensioni liigid, k.a toitjakaotuspension);
 • ametliku hooldaja toetus;
 • üksi last kasvatava puudega vanema toetus;
 • lapsetoetus (v.a vajaduspõhine lapsetoetus);
 • töötuskindlustushüvitis;
 • töötutoetus;
 • tulu ettevõtlusest ja individuaalsest tööalasest tegevusest (k.a tulu ettevõtlusest omandiõiguse alusel);
 • tulu kinnis- ja vallasvara müügist ja rentimisest;
 • tulu väärtpaberite ja erastamisväärtpaberite müügist;
 • stipendiumid (v.a tööturuteenuste ja –toetuste seaduse alusel tööturukoolitusel osalemise korral makstav stipendium);
 • õppetoetus;
 • honorarid;
 • intressid krediidiasutustelt ja hüvitusfondidelt;
 • muud sissetulekud
 • tuludeklaratsiooniga tagastatav tulumaks.

Sissetulekute hulka ei arvata:

 • ühekordseid toetusi, mida on üksi elavale isikule või perekonnale või selle liikmetele makstud riigi- või kohaliku eelarve vahenditest;
 • puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, välja arvatud puudega vanema toetus ja hooldajatoetus;
 • riigi tagatisel antud õppelaenu;
 • tööturuteenuste ja –toetuste seaduse alusel tööturukoolituses osalemise korral makstavat stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust ning tööpraktikas osalemise korral makstavat sõidu- ja majutustoetust.

Valla- või linnavalitsus võib jätta toimetulekutoetus määramata:

 1. töövõimelisele 18-aastasele kuni vanaduspensioniealisele isikule, kes ei tööta ega õpi ja on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud pakutud sobivast tööst või osalemast tööturuteenuses või valla- või linnavalitsuse korraldatavas iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalteenuses või õppeprotsessis;
 2. isikule, kellel endal või kelle eestkostetaval on õigust elatist saada, kuid kes keeldub elatise saamise kohta dokumenti esitamast või elatist sisse nõudmast;
 3. kui valla- või linnavalitsuse vastav komisjon leiab, et toimetulekutoetuse taotleja või tema perekonna kasutuses või omandis olevad vallas- ja kinnisasjad tagavad temale või perekonnale toimetulekuks piisavad elatusvahendid.

Toimetulekutoetuse määramisel on alalise eluruumi kasutamise õiguslikuks aluseks omandiõigus eluruumile, liikmelisus elamuühistus, üürileping.

Toimetulekutoetus määratakse jooksvaks kuuks. Eelnevate kuude eest toimetulekutoetust tagasiulatuvalt ei määrata.

Enne toimetulekutoetuse taotlemist kogunenud võlgnevusi eluasemekulude hulka ei arvestata.

Toimetulekutoetuse taotlemiseks jooksva kuu eest tuleb taotlejal või tema perekonnaliikmel isiklikult pöörduda hiljemalt 20. kuupäevaks sotsiaalosakonda. Mõningatel juhtudel on võimalik dokumente esitada ka digitaalselt allkirjastatuna ning e-posti teel.

Lisainfot aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või telefonil 46 36094.

Toetuse taotleja vastutab esitatud andmete ja dokumentide õigsuse eest ja tõendab seda oma allkirjaga taotlusel.

Vajaduspõhine peretoetus

Vajaduspõhine peretoetus on toetus, mida makstakse allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatele lastega perekondadele, samuti toimetulekutoetust saavatele lastega perekondadele. Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.
Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri perekonna esimesele liikmele kehtestab Riigikogu igaks eelarveaastaks riigieelarvega. Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri aluseks on Statistikaameti poolt eelarveaastale eelneva aasta 1. märtsiks viimati avaldatud suhtelise vaesuse piir. Vastavalt 2016. aasta riigieelarve seadusele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 2016. aastal perekonna esimesele liikmele 358 eurot kuus. Igale järgnevale vähemalt 14-aastasele perekonnaliikmele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 179 eurot kuus ning igale alla 14-aastasele perekonnaliikmele 107,4 eurot kuus.

Vajaduspõhise peretoetuse suurus on 45 eurot kuus ühe lapsega perele ning 90 eurot kuus kahe ja enama lapsega perele. Toetust makstakse üksnes nende perekonda kuuluvate laste eest, kelle kohta makstakse pereliikmele lapsetoetust riiklike peretoetuste seaduse alusel.