Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

KÕRGESSAARE VALLA JA KÄRDLA LINNA ÜHINEMISLEPING


KINNITATUD
Ühinemise osas:
Kõrgessaare Vallavolikogu 15. aprill 2013 otsusega nr 112;
Kärdla Linnavolikogu 15. aprill 2013 otsusega nr 199.

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 10, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 1 , kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse ning arvestades, et

  • haldusterritoriaalse korralduse muutmise all tuleb mõista uue haldusüksuse moodustamist ja/või haldusüksuste arvu vähenemist;
  • ühinevad omavalitsusüksused on olnud pikemat aega huvitatud ühinemisest, pidanud vastavaid läbirääkimisi ning koostanud ühise finantsstrateegia prognoosi aastani 2017;
  • Kõrgessaare Vallavolikogu on 08. veebruaril 2013 oma otsusega nr 107 teinud Kärdla linnale ettepaneku haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks läbi ühinemismenetluse, mille tulemusena moodustub uue haldusüksusena uus vald;
  • Kärdla Linnavolikogu on 21. veebruaril 2013 oma otsusega nr 189 nõustunud Kõrgessaare Vallavolikogu ettepanekuga haldusterritoriaalse korralduse muutmise kohta läbi ühinemismenetluse, mille tulemusena moodustub uue - haldusüksusena uus vald;
  • käesolev leping ja selle lisad pandi avalikkusele tutvumiseks välja 14. märtsist 2013 kuni 04. aprillini 2013, et tagada avalikkusele lepingu ja selle lisadega tutvumine. Avalikkusele anti võimalus ettepanekute ja vastuväidete esitamiseks;
  • Kõrgessaare Vallavolikogu korraldas 05. aprillist 2013 kuni 07. aprillini 2013 oma territooriumil elanike küsitluse, mis viidi läbi Kõrgessaare Vallavolikogu 11. märtsi 2013 määrusega nr 74 kinnitatud «Elanike arvamuse väljaselgitamise - korra» alusel ja mis andis ühinemisele ja piiride muutmisele toetava tulemuse;
  • Kärdla Linnavolikogu korraldas 05. aprillist 2013 kuni 07. aprillini 2013 oma territooriumil elanike küsitluse, mis viidi läbi Kärdla Linnavolikogu 11. märtsi 2013 määrusega nr 44 kinnitatud «Elanike arvamuse väljaselgitamise korra» alusel ja mis andis ühinemisele ja piiride muutmisele toetava tulemuse;
  • Kõrgessaare valla elanike poolt esitatud ettepanekud ja vastuväited on Kõrgessaare Vallavolikogu poolt läbi arutatud ning osaliselt arvestatud;
  • Kärdla linna elanike poolt esitatud ettepanekud ja vastuväited on Kärdla Linnavolikogu poolt läbi arutatud ning osaliselt arvestatud;

sõlmivad Kõrgessaare vald, vallavolikogu esimehe Aili Küttim isikus ja Kärdla linn linnavolikogu esimehe Ivo Eesmaa isikus käesoleva ühinemislepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:

 

I ÜLDSÄTTED

1.1. Lepingus kasutatakse järgnevaid põhimõisteid järgmises tähenduses:
1.1.1. Ühinemine – ühinevad lepingupooled moodustavad uue haldusüksusena uue valla, kusjuures ühinevad omavalitsused lõpetavad oma tegevuse avalik-õigusliku juriidilise isikuna.
1.1.2. Ühinemisleping – käesolev leping jõustub 2013. aasta volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast alates ja omab volikogu otsuse õigusjõudu ning lõppeb 2017. aasta oktoobris toimuvate kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.
1.1.3. Põhimäärus – uue kohaliku omavalitsuse üksuse põhimäärus, mis kinnitatakse Kõrgessaare valla ja Kärdla linna volikogudes hiljemalt 2013.a septembris ning mis jõustub kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päeval.
1.1.4. Ühinemise jõustumine –haldusterritoriaalse korralduse muudatus ning sellest tulenev haldusüksuste nimistu muudatus valdade osas jõustub vastavalt kehtestatavale haldusterritoriaalsele korraldusele toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.
1.1.5. Valimised – kohaliku omavalitsuse volikogu valimised ja selleks vajalikud valimistoimingud viiakse läbi kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatavale haldusterritoriaalsele korraldusele.

1.2. Uue kohaliku omavalitsuse üksuse eesmärkide elluviimine, tegevussuunad, teenuste korraldamine, ühinemisega kaasnevate ressursside suunamine ja töötajate komplekteerimine toimub vastavalt Lepingus kokkulepitud põhimõtetele.

1.3. Valimisringkondade ja -jaoskondade, samuti valimiskomisjonide ja jaoskonnakomisjonide moodustamist ning volikogu liikmete arvu käsitlevad samased otsused võetakse asjaomaste omavalitsusorganite poolt vastu kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusega sätestatud korras vastavalt taotletavale haldusterritoriaalsele korraldusele. Nimetatud otsuste jõustumise ajana sätestatakse Vabariigi Valitsuse haldusterritoriaalset korraldust muutva määruse jõustumise aeg.

II ÜHINEMISE EESMÄRGID

2.1. Uus kohaliku omavalitsuse üksus moodustab sotsiaalse, majandusliku, kultuurilise ja administratiivse terviku, misläbi kasutatakse ära olemasolevad arengupotentsiaalid ja võimalused nii tõmbekeskuste kui ka kogu piirkonna jätkusuutlikuks arendamiseks ja konkurentsivõime kasvuks.

2.2. Kõigile uue kohaliku omavalitsuse üksuse elanikele on tagatud avalike teenuste optimaalne ja kvaliteetne kättesaadavus. Elanikele antakse võimalus osaleda valla kui terviku toimimise ja arendamise jaoks oluliste küsimuste otsustamisel ning tarbida osutatavaid teenuseid.

2.3. Uus kohaliku omavalitsuse üksus annab võimaluse ja toetab piirkondade kui terviku tasakaalustatud arengut. Parema majandussituatsiooni ja arenguperspektiivi tagamiseks on uue kohaliku omavalitsuse üksuse arenguprotsesside juhtimise majanduslik, poliitiline ja üldine haldussuutlikkus tugevnenud. Valla juhtimisstruktuur on ajakohastatud ja majanduslik potentsiaal projektipõhiste taotluste esitamisel kaasfinantseerimiste saamiseks paranenud. Ettevõtlusele on
loodud soodne arengukeskkond.

2.4 Uus kohaliku omavalitsuse üksus võimaldab arendada veelgi paremini välja kujunenud koostööd nii uue omavalitsuse siseselt kui ka teiste omavalitsustega.

III VALLA NIMI, STAATUS, ÕIGUSAKTIDE KEHTIVUS, KESKUSE ASUKOHT, PIIRID JA SÜMBOOLIKA

3.1. Ühinemisjärgse kohaliku omavalitsuse üksuse nimi on Hiiu vald.

3.2. Õiguslikult staatuselt on Hiiu vald kohaliku omavalitsuse üksusena avalik-õiguslik juriidiline isik.

3.3. Hiiu vald on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane. Ühinevate omavalitsusüksuste õigused ja kohustused lähevad üle uuele Hiiu vallale seaduses ja käesolevas Lepingus sätestatud korras.

3.4. Hiiu valla põhimäärus kinnitatakse hiljemalt 2013 septembris Kõrgessaare valla ja Kärdla linna volikogudes ning jõustub kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päeval.

3.5. Kõik muud Hiiu vallas kehtestamist vajavad õigusaktid vaadatakse punktis 3.4 nimetatud uue põhimääruse valguses üle, arvestades võimaluse ja vajaduse piires ka ühinevate omavalitsusüksuste vastavates õigusaktides sätestatut. Kuni uute õigusaktide kehtestamiseni kehtivad senised õigusaktid edasi sellel territooriumil, kus nad olid kehtestatud enne ühinemist. Uute õigusaktide kehtestamisega kaotavad kehtivuse varemkehtinud õigusaktid.

3.6. Kuni uute arengudokumentide kehtestamiseni kehtivad senised arengudokumendid edasi sellel territooriumil, kus nad olid kehtestatud enne ühinemist.

3.7. Hiiu valla arengudokumentide kehtestamisel arvestatakse ühinemiseelsete omavalitsusüksuste arengudokumentides sätestatud põhitingimustega ning arengudokumentide menetlemise käigus muudetakse vajadusel varemkehtinud arengudokumendid vastavalt ühinevate omavalitsusüksuste külade piirkondlikeks arengudokumentideks.

3.8. Hiiu valla sümboolika koostamiseks kuulutatakse välja konkurss. Konkursikomisjon alustab tööd peale mõlema volikogu otsuse vastuvõtmist haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks. Valla vapi ja lipu kujundamisel peetakse oluliseks, et nendes kasutatakse Kõpu tuletorni kui Hiiumaa sümbolit. Hiiu valla vapp ja lipp esitatakse kinnitamiseks Hiiu Vallavolikogu teisele istungile.

3.9. Hiiu valla keskus on Kärdla linn, valla juriidiliseks aadressiks, postiaadressiks ja vallavolikogu ja vallavalitsuse asukohaks on Keskväljak 5a Kärdla linn Hiiu maakond.

3.10. Hiiu valla elanike paremaks teenindamiseks moodustatakse piirkondlikud teeninduspunktid Kõrgessaares ja Kõpus.

3.11. Hiiu valla territoorium koosneb ühinenud omavalitsusüksuste territooriumidest, mille koosseisus on Kärdla linn, Kõrgessaare alevik ja Kõrgessaare valla külad.

IV ÕIGUSTE JA KOHUSTUSTE ÜLEMINEK, DOKUMENTIDE ÕIGUSLIK VORMISTAMINE. RAHALISED TOETUSED NING EELARVELISED JA MUUD VARALISED ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Lepingu poolte kõik õigused, kohustused, asjaajamise dokumendid, omandis olevad varad ja hallatavad asutused lähevad üle Hiiu vallale alates ühinemise jõustumisest.

4.2. Punktis 4.1. nimetatud asjaajamise dokumendid annab Kõrgessaare valla nimel üle Kõrgessaare vallasekretär (või vallavalitsuse poolt nimetatud teine isik), Kärdla linna nimel Kärdla linnasekretär (või linnavalitsuste poolt nimetatud teine isik) ning võtab vastu Hiiu vallasekretär.

4.3. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise kohta Vabariigi Valitsuse antud määruse jõustumise päevast alates kuni valimistulemuste väljakuulutamise päevani ei võta ühinevate omavalitsusüksuste volikogud varalisi kohustusi, mis ei ole kajastatud ühinevate kohaliku omavalitsuse üksuste arengudokumentides ning mis ei ole kaetud jooksva aasta eelarvega.

4.4. Riigi poolt makstavat ühinemistoetust kasutatakse vastavalt «Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduses» ja käesolevas Lepingus sätestatule.

4.5. Hiiu vallavolikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevast kuni 2013 eelarveaasta lõpuni jätkatakse enne ühinemist vastu võetud eelarvete täitmist.

V VALLAVOLIKOGU MOODUSTAMINE, VALLAVOLIKOGU STRUKTUUR JA TÖÖKORRALDUS

5.1. Hiiu valla volikogu koosseisus on 19 volikogu liiget, kes valitakse ühes valimisringkonnas.

5.2. Valimisjaoskonnad moodustatakse ühinevate omavalitsusüksuste valitsuste poolt lähtuvalt käesolevas Lepingus kokkulepitust.

5.3. Hiiu valla volikogu juurde moodustatakse lisaks revisjonikomisjonile eelarve- ja majanduskomisjon, kultuuri-, haridus- ja spordikomisjon, sotsiaal- ja tervishoiukomisjon ning keskkonna- ja ehituskomisjon. Volikogu alatiste komisjonide (v a revisjonikomisjon) koosseisu valib komisjoni esimees esindajaid mõlemast ühinevast omavalitsustest. Vallavolikogu töökorraldus kehtestatakse Hiiu valla põhimääruses.

5.4. Käesoleva peatüki printsiibid viiakse sisse Hiiu valla põhimäärusesse.

VI VALLAVALITSUSE MOODUSTAMINE, VALLAVALITSUSE JA VALLA HALLATAVATE ASUTUSTE STRUKTUUR JA TÖÖKORRALDUS

6.1. Vallavalitsuse moodustamine toimub seaduses ja Hiiu valla põhimääruses sätestatud korras.

6.2. Vallavalitsuse struktuuris on valdkonnapõhised osakonnad. Vallavalitsuses on 5-7 liiget. Vallavalitsuse liikmete arvu ja vallavalitsuse struktuuri kinnitab Hiiu vallavolikogu.

6.3. Valla hallatavate asutuste struktuuri ja töökorralduse kehtestab Hiiu vallavolikogu.

6.4 Hiiu valla tegevuse põhisuunad on kogu omavalitsusüksuse ulatuses elukvaliteedi
parandamine, infrastruktuuri säilitamine ja arendamine ning kõigile uue omavalitsusüksuse elanikele avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamine.

6.5. Hiiu vallas säilib jätkusuutlik haridusvõrgustik, toimivad kultuuri ja muud vaba aja tegevused.
6.5.1. Kõik lepingupoolte munitsipaallasteaiad jätkavad tegevust, eesmärgiga tagada kõigile vallas registreeritud lastele vajadusel lasteaiakoht ja anda kvaliteetset alusharidust võttes arvesse laste erivajadusi;
6.5.2. Lasteaias osalemise tasu ja toiduraha määramise alused ühtlustatakse aastaks 2015;
6.5.3. Vajadusel on võimalik avada ilma oluliste kulutusteta täiendav lasteaiarühm lasteaias Vigri;
6.5.4. Tugispetsialiste teenuseid pakutakse lastele võimalikult kodu lähedal;
6.5.5. Õpilastele tagatakse kvaliteetne ja mitmekesine ning võimalikult elukohalähedane põhiharidus;
6.5.6. Nii Kärdlas kui ka Laukal tagatakse koolikohustuse täitmise ja põhihariduse omandamise võimalus I, II ja III kooliastmes;
6.5.7. Asutuste töötajate palgamäärad ühtlustatakse aastaks 2015;
6.5.8. Tagatakse erivajadustega laste õpe asukohaga Kärdla linnas (toimetulekuõppel olevad õpilased) ja Kõpu külas;
6.5.9. Õpetajatele antakse vajadusel võimalus töötada eri haridusasutustes;
6.5.10. Õpilastele ja üliõpilastele töötatakse välja ühtne toetuste ja/ või stipendiumite maksmise kord aastaks 2015;
6.5.11. Säilib vaba aja veetmise, huvi- ja sporditegevuse võrgustik ning jätkuvad traditsioonilised üritused, säilitades seejuures piirkondade eripära;
6.5.12. Jätkatakse munitsipaalhuvikoolide ja huviringide tegevust ning tagatakse nende teenuste kättesaadavus kõigile Hiiu valla elanikele. Osalemistasud ühtlustatakse aastaks 2015;
6.5.13. Soovitakse laiendada vallas huvitegevust ja tõsta huviringides osalejate arvu, mille tarvis tõhustatakse munitsipaalhoonete kasutamist avalikes huvides; toetatakse kolmandat sektorit elanike sisuka vaba aja korraldamisel kohtadel;
6.5.14. Kultuurikollektiivide ja spordiklubide tegevuse toetamist vallaeelarvest jätkatakse pärast Hiiu valla moodustamist. Täiendatakse ja ühtlustatakse kultuuri-, spordi- ja seltsitegevuse toetuste korda (üürihinnad, ringijuhtide töötasud, investeeringutoetused, tegevuskulude katmine j m s) aastaks 2015;
6.5.15. Raamatukogud jätkavad tööd Kõrgessaares ja Kärdlas, teeninduspunktid on Laukal ja Kõpus;
6.5.16. Vallaeelarvest toetatakse jätkuvalt raamatute ja perioodika ostmist, täiendatakse raamatukogude raamatute ja teavikute vahetamise ühtset kogu valda hõlmavat süsteemi;
6.5.17. Oluliseks peetakse haridusasutuste töös noorsootöö laiendamist, noorsootöötajate töö tulemuslikkuse suurendamist, samuti kolmanda sektori senisest suuremat kaasamist noorsootöö korraldamisse. Noorsootöös soovitakse suurendada noorte endi huvi ja osalust valla noorsootöö sisu kujundamisel ja tegevuste läbiviimisel.

6.6. Hiiu vallas on:
6.6.1. Lasteaed Vigri;
6.6.2. Kärdla Lasteaed;
6.6.3. Kärdla Ühisgümnaasium;
6.6.4. Lauka Põhikool;
6.6.5. Kõpu Internaatkool;
6.6.6 Kärdla Kultuurikeskus;
6.6.7. Kõrgessaare Vaba Aja Keskus;
6.6.8. Kärdla Avatud Noortekeskus;
6.6.9. Kärdla Muusikakool;
6.6.10. Hiiumaa Teavitamis- ja nõustamiskeskus HUPS;
6.6.11. Kärdla Linnaraamatukogu;
6.6.12. Kõrgessaare Raamatukogu.

6.7. Kvaliteetsete sotsiaalteenuste kättesaadavus ei tohi halveneda üheski ühinenud omavalitsuse piirkorras, inimene peab saama teenused kätte võimalikult kodu lähedal.
6.7.1. Kuni Hiiu valla ühtse sotsiaaltoetuste ja – teenuste korra kehtestamiseni aastal 2014 rakendatakse mõlemas ühinevas omavalitsuses sotsiaaltoetuste maksmisel ja sotsiaalteenuste osutamisel kehtivaid õigusakte;
6.7.2. Tõstetakse olemasolevate sotsiaalteenuste kvaliteeti (päevakeskuse teenused, koduteenused, eluasemeteenused, toetatud elamise teenus j n e) ja arendatakse uusi (eakate päevahoiuteenus, varjupaigateenus j n e), kattes teenuse kulud nii omavalitsuse kui kliendi ja seadusjärgsete hooldajate ühisfinantseerimisel;
6.7.3. Oluline on rahvatervise alase tegevuse laiendamine ja terviseprofiilides kavandatud meetmete elluviimine. Keskne eesmärk on suurendada elanike terviseteadlikkust ja vähendada elanike riskikäitumist;
6.7.4. Perearsti teenused on elanikele kättesaadavad võimalikult kodu lähedal.

6.8. Hiiu vallas on:
6.8.1. Kärdla Sotsiaalkeskus;
6.8.2. Lauka Päevakeskus.

6.9. Majandustegevus Hiiu vallas on ökonoomne, jätkusuutlik ning keskkonnasõbralik.
6.9.1. Peetakse oluliseks munitsipaalomandisse kuuluvates hoonetes ning vee- ja soojatootmisettevõtetes võtta kasutusele tehnilised lahendused energiasäästu suurendamiseks. Selleks esitatakse projektitaotlusi erinevatesse fondidesse rahastuse saamiseks.
6.9.2. Vallasisene ühistransport (k a õpilasliinid) ühildatakse maakondliku ühistranspordi korraldusega läbi ühistranspordi teenust osutava ettevõtte selliselt, et kõik tänased liinid säilivad, vajadusel täienevad ja sõidugraafikud vastavad vallaelanike, sh õpilaste transpordi vajadustele;
6.9.3. Teede/ tänavate hooldusteenust teostatakse piirkonnapõhiselt. Teehoolduse ühishankesse lülitatakse suuremad asulad;
6.9.4. Jäätmekäitluses jätkatakse olemasoleva süsteemiga;
6.9.5. Kaasajastatakse munitsipaalelamufond. Töötatakse välja ühine haldamiskord ja hinnapoliitika (2014).
6.9.6. Töötatakse välja vee- ja kanalisatsiooniga liitumise toetuse põhimõtted (2014);
6.9.7. Võetakse kasutusele taastuvenergialahendusi ja arendatakse kaugküttevõrku, luuakse soodustavad eeldused liitujate arvu kasvamiseks;
6.9.8. Järk-järgult uuendatakse tänavavalgustust; hangitakse uued kaasaegsed juhtimissüsteemid;
6.9.9. Töö efektiivsemaks korraldamiseks, olemasolevate ressursside paremaks kasutamiseks ning valdkondade paremaks spetsialiseerumise võimaldamiseks moodustatakse majandusosakond;
6.9.10. tegevust jätkab Kärdla Turg.

6.10. Oluliseks peetakse turvalisuse ja korrakaitse (abipolitseinikud, vabatahtlikud päästjad jms). tagamist vabatahtlikkuse alusel

6.11. Hiiu valla raamatupidamine toimub keskselt.

6.12. Hiiu vald jätkab tegevust või omanikuks või liikmeks olemist kõigis koostöö-kokkulepetes, organisatsioonides, sihtasutustes, mittetulundusühingutes ja äriühingutes, milles olid tegevad, omanikud või liikmed käesoleva Lepingu sõlmimisel ühinevad omavalitsused. Vajadusel korrastatakse koostöökokkulepped või liikmelisus 2014 aasta jooksul.

6.13. Hiiu vallas jätkatakse koostööd sõprusvalla ja -linnadega.

6.14. Ühinejate infosüsteemid ühildatakse, kõik ametnikud omavad arvutiga varustatud töökohti, aktiivselt ringi liikuvatel ametnikel on võimalus kasutada sülearvuteid. Hiiu valla teeninduspunktides on võimalik kasutada juhtmevaba internetiühendust.

6.15. Hiiu vallas on oma elanike ja valla heaks panuse andnud inimeste tunnustamise ühtne süsteem, mis kehtestatakse vastavalt Hiiu valla põhimäärusele.

VII AVALIKU TEENUSE OSUTAMISE KORRALDUS ENDISE KÕRGESSAARE VALLA TERRITOORIUMIL

7.1. Hiiu vallas avatakse lisaks vallavalitsusele kaks teeninduspunkti:
7.1.1. Kõrgessaare alevikus;
7.1.2. Kõpu piirkonnas.

7.2. Teeninduspunktis osutatakse avalikke teenuseid vastavalt seadusele ja Hiiu vallavolikogu ja vallavalitsuse otsustele, lähtudes seadusest tulenevast põhimõttest, et ühinemise tulemusel moodustunud kohaliku omavalitsuse üksus peab tagama valla elanikele avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi kogu valla territooriumil vähemalt samal tasemel, mis oli enne omavalitsusüksuste ühinemist.
7.2.1 Kõrgessaare aleviku teeninduspunktis tagatakse:
7.2.1.1. sotsiaalvaldkonna spetsialistide vastuvõtt;
7.2.1.2. registripidaja-asjaajaja vastuvõtt;
7.2.1.3. abivallavanema (teeninduspunktide juht) vastuvõtt;
7.2.1.4. keskkonna-, maa- , ehitus- ja planeeringute valdkonna spetsialisti vastuvõtt;
7.2.1.5. vallavanema vastuvõtt;
7.2.1.6. vallavolikogu esimehe/ aseesimehe vastuvõtt.
7.2.2. Kõpu küla teeninduspunktis tagatakse:
7.2.2.1. sotsiaalvaldkonna spetsialisti vastuvõtt;
7.2.2.2. keskkonna-, maa- , ehitus- ja planeeringute valdkonna spetsialisti vastvõtt;
7.2.2.3. vallavolikogu esimehe/ aseesimehe vastuvõtt;
7.2.2.4. vallavanema vastuvõtt;
7.2.2.5. abivallavanema (teeninduspunktide juht) vastuvõtt;
7.2.2.6. raamatukogu teenus.

7.3. Teeninduspunkti töö täpsema korra kehtestab Hiiu Vallavalitsus.

VIII PERSONALIPOLIITIKA

8.1. Ühinevate omavalitsuste ametiasutuste (vallavalitsuste) teenistujad jätkavad teenistust reeglina oma endises valdkonnas juhul, kui uue valla ametiasutuse või -asutuste struktuurist ei tulene teisiti. Ametiasutuste töö ümberkorraldamisel ja uute teenistujate teenistusse võtmise vajadusel leitakse personal eelkõige sisevaliku teel, et tagada info, teadmiste ja oskuste kvaliteet ning selle säilimine ja haldusprotsesside tõrgeteta jätkumine. Töötajate vabastamisel ja hüvitiste maksmisel lähtutakse seadustes sätestatust.

8.2. Hiiu valla vallavalitsuse struktuuris on:
8.2.1. vallakantselei;
8.2.2. haridus- ja kultuuriosakond;
8.2.3. sotsiaalosakond;
8.2.4. arengu- ja keskkonnaosakond;
8.2.4. majandusosakond;
8.2.5. rahandusosakond.

8.3. Hiiu vallavalitsuse arengu-ja keskkonna osakond asub Kõrgessaare teeninduspunktis.

8.4. Sarnastel ametikohtadel ning ülesannetega töötavate töötajate palgamäärad ühtlustatakse aastaks 2015.

IX VABAÜHENDUSED, KÜLAKOGUKONNAD

9.1. Hiiu vallas on pärast ühinemist 1 linn, 1 alevik ja 58 küla.

9.2. Ühinejad on üksmeelel selles, et mida suurem on kohaliku omavalitsuse üksus ja mida kaugemale jääb valla keskus küladest ja inimestest, seda olulisemaks muutub piirkonna-/ külade initsiatiivi toetamine.

9.3 Töötatakse välja vabaühenduste (MTÜ-d, seltsingud j m s) tegevuse toetamise ja rahastamise kord hiljemalt 2015 aastaks.

9.4 Jätkatakse elanike algatusel seni alustatud projektide toetamist.

X AVALIKUD SUHTED

10.1. Hiiu vallas hakkab ilmuma alates 2014 jaanuarist Hiiu Valla Teataja, mis ilmub vähemalt üks kord kuus ning mille saavad paberkandjal tasuta kõik leibkonnad.

10.2. Lisaks on Hiiu Valla Teataja elanikele kättesaadav ja tasuta lugemiseks vallamajas, valla teeninduspunktides ja kõigis raamatukogudes. Elektrooniliselt on Hiiu Valla Teataja lugemiseks Hiiu valla kodulehel.

10.3. Hiiu vallal on elektrooniline koduleht, kust on võimalik kõige operatiivsemalt infot saada. Kodulehe kujundamisel peetakse oluliseks selle lihtsust, selgust ning atraktiivsust.

10.4. Hiiu vallavolikogu ja/või vallavalitsus korraldab väljasõite kohtumisteks piirkonna elanikega vähemalt üks kord aastas ning võib korralda oma istungeid valla eri asulates.

XI KAVANDATAVAD INVESTEERINGUD JA OMAFINANTSEERING

11.1. Ühena prioriteetidest kaasatakse vahendeid valla kommunikatsioonide ühtlaseks arendamiseks vallaelanike parema teenindamise, ettevõtluse edendamise, töökohtade loomise, nö ääremaade mahajäämuse kaotamise ja infrastruktuuri kaasajastamise huvides. Investeeringuid tehes järgitakse kogu valla tasakaalustatud arengu põhimõtet, arvestatakse ühinenud omavalitsuste arengukavasid, senitehtud investeeringuid ja võetud kohustusi;
arvestatakse majanduslikke võimalusi, samuti investeeringuobjekti olulisust ning kasutamist piirkonna elanike poolt.

11.2. Ühinevad omavalitsusüksused deklareerivad, et kasutavad ühinemistoetusena laekuvat summat järgmiste investeerimisprojektide ettevalmistamiseks, elluviimiseks ja/või projektide rahastuse korral Euroopa Liidu struktuurifondide projektide kaasfinantseerimiseks (objektide loetelu ei ole prioriteetsuse järjekorras):
11.2.1. Koostootmisjaamade ja kaugkütte arendamine (Kõrgessaares, Laukal, Kärdlas);
11.2.2 Teadmuskeskus Kõrgessaares;
11.2.3 Sotsiaalkeskus (ühine).

11.3. Raha suunamise korraldab Hiiu Vallavalitsus.

11.4. Investeerimisprojektide kavandamisel ja teostamisel on Hiiu valla prioriteetideks lisaks punktis 11.2. nimetatutele (objektide loetelu ei ole prioriteetsuse järjekorras):
11.4.1. Tänavate ja kergliiklusteede võrgustiku kaasajastamine sh keskuste ühendamine kergliiklusteega;
11.4.2. Hiiumaa turunduskeskus, sh Kärdla sadamaala arendus (ühine);
11.4.3. Kõrgessaare sadama tehnoala;
11.4.4. Spordihall (ühine).
11.4.5. Investeeringute kavandamisel arvestatakse toetuste meetmete avanemisega ning elluviimisel arvestatakse eelkõige ühinevate omavalitsuste laenukoormusega seisuga 20.10.2013.

11.5 Ühinenud valla volikogul on õigus prioriteetsete investeeringute nimekirjas teha muudatusi, kui see tuleneb otseselt tulubaasi vähenemisest või planeeritud investeeringud on valla arengu seisukohalt ebaotstarbekad.

XII LÕPPSÄTTED

12.1. Käesolevas Lepingus kokkulepitud ja volikogude poolt kinnitatud sätetel on volikogu otsuse õigusjõud. Leping kehtestab Ühinevatele omavalitsustele kehtivad ja täielikult siduvad kohustused, mis tagavad Lepingu tingimusteta täitmise. Kui ühinenud omavalitsusüksuste õigusaktid on vastuolus Lepingus sätestatud põhimõtetega, loetakse Leping ülimuslikuks ning tegevustes lähtutakse Lepingus sätestatust.

12.2. Kui ühinevate omavalitsusüksuste õigusaktid, mis kehtisid käesoleva Lepingu allakirjutamise ajal või õigusaktid, mis võetakse vastu pärast käesoleva Lepingu allakirjutamist kuni käesoleva Lepingu punktis 12.3. nimetatud tähtajani, on vastuolus käesoleva Lepinguga, kohaldatakse käesolevat Lepingut.

12.3. Käesolev Leping jõustub volikogude valimistulemuste väljakuulutamise päevast ning kehtib kuni 2017. oktoobris toimuvate kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevani.

12.4. Hiiu vallavolikogul on õigus tulenevalt võimalike haldusterritoriaalsete muutuste kontekstis Lepingus kokkulepitud küsimustes võtta vastu teistsuguseid otsuseid, väljaarvatud Lepingu V peatükis sätestatud küsimustes.

12.5. Käesolev Leping on sõlmitud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris.

12.6. Käesolev Leping koos lisadega avalikustatakse pärast kinnitamist ühinevate omavalitsusüksuste volikogude poolt ja allakirjutamist volikogude esindajate poolt ühinevate valdade veebilehtedel. Ühinemisleping avaldatakse Riigi Teatajas.

Lepingu lisad on:
Lisa 1 – Seletuskiri ühinemislepingule.
Lisa 2 – Kõrgessaare valla 2011 aasta auditeeritud majandusaasta aruanne.
Lisa 3 – Kärdla linna 2011 aasta auditeeritud majandusaasta aruanne.
Lisa 4 – ühineva omavalitsusüksuse kaart mõõtkavas 1:50 000.
Lisa 5 – Ühinemistoetusest tehtavate haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate
investeeringute vajaduse põhjendus ja eelarve.
Lisa 6 – Volikogule esitatud ettepanekud ja vastuväited ning õiend.
Lisa 7 – Hiiu valla finantsstrateegia prognoos aastani 2017.