Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Detailplaneeringu vastu võtmine Kärdlas Vabaduse tn 6 ja Vabaduse tn 8 maaüksustel

Hiiu Vallavalitsuse 20. mai korraldusega nr 192 võeti vastu detailplaneering Kärdla linna Vabaduse tn 6 ja Vabaduse tn 8 (katastritunnused: 37101:002:0004, 37101:002:0005) maaüksustel vastavalt Dagopen Arhitektuuribüroo tööle nr 14-25. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks ärimaa sihtotstarbega maaüksustele ehitusõiguse määramine uute ehitiste püstitamiseks. Kavandatav planeeringuala asub Kärdla üldplaneeringujärgsel miljööväärtuslikul alal hõlmab ca. 3500 m2 Planeeringualal asub valgustite kauplus ja sanitaartehnika kauplus. Planeeringuga nähakse ette tulevane hoonestus, liikluskorraldus, trassid ning juurdepääsud. Kavandatavad ruumilised muutused on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 5. – 18. juuni 2015 ja avalik arutelu 19. juulil 2015 kell 16:00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413).

Planeeringuga saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=27023

Detailplaneeringu vastuvõtmine Paope külas Uue-Tagapõllu maaüksusel

Hiiu Vallavalitsuse 12. augusti korraldusega nr 372 võeti vastu detailplaneering Paope külas Uue-Tagapõllu maaüksusel (katastritunnus: 39201:002:0800) vastavalt Matto Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ tööle nr. MB15_DP04.
Planeeringuala näol on tegu 3.10 ha suuruse hoonestatud maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksusega Paope küla lääneosas, mis asub täielikult Paope loo hoiualal. Planeering piiritleb hoonestusala olemasoleva õueala ümber ja seab hoonete suurimaks ehitusaluseks pinnaks 400 m2. Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 31. august – 14. september 2015 ja avalik arutelu 15. septembril 2015 kell 16:00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413).
Korralduse peale on õigus esitada vaie Hiiu Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik korraldusest teada sai või oleks pidanud teada saama.

Korralduse ja vastu võetud planeeringuga saab tutvuda aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=29868

Kalana küla Nõupidamiste maja maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavolikogu 15. detsembri otsusega nr 325 võeti vastu Kalana küla Nõupidamiste maja maaüksuse (katastritunnus: 39201:001:0550) detailplaneering vastavalt Dagopen Arhitektuuribüroo tööle nr 16-15. Detailplaneeringu lahendusega nähakse ette elamumaa sihtotstarbe muutmine 50 % ulatuses ärimaaks ning määratakse ehitusõigus kuni 6 elu- ja majutushoonete püstitamiseks maksimaalse ehitusaluse pinnaga 400m2. Looduskaitsealast ümbritsetud hoonestamata ning metsane planeeringuala asub mere ääres. Juurdepääs on kavandatud Kaleste-Kalana metsateelt. Kehtivas üldplaneeringus on ranna ehituskeeluvöönd planeeringualal vähendatud. Ärifunktsiooni määramisega muudetakse alal kehtivat üldplaneeringut. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 05.01.2017–05.02.2017 ja avalik arutelu 06.02.2017 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Avaliku väljapaneku käigus on võimalik planeeringu kohta arvamusi ja vastuväiteid esitada. Kontaktisik: Jürgen Vahtra 53038128.
Otsusega ja vastuvõetud planeeringuga saab tutvuda Hiiu valla dokumendiregistris aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=45745

Kalana küla Vindi, Ankru ja Kiilu maaüksuste detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 6. mai 2015 korraldusega nr 171 algatati detailplaneering Kalana küla Vindi, Ankru ja Kiilu (katastritunnused: 39201:001:0547; 39201:001:0554; 39201:001:0553) kinnistutel eesmärgiga muuta kehtiva detailplaneeringu (Suurekapteni kinnistu detailplaneering- Dagopen OÜ töö nr 08-57) järgset Vindi kinnistu juurdepääsutee asukohta. Teistes osades kehtiva detailplaneeringu muutmist ei kavandata. Planeeringuala näol on tegu tiheasustusalal asuva kolme elamukrundiga. Kavandatava planeeringulahendusega ei taotleta Kõrgessaare üldplaneeringu muutmist.