Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Reigi külas Kootsaare maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 1. aprilli korraldusega nr 114 algatati detailplaneeringu koostamine Reigi küla Kootsaare (katastritunnus: 39201:004:0721) 33.72 ha suurusel maaüksusel eesmärgiga jagada maaüksus ning määrata kahele moodustatavale elamukrundile ehitusõigus elamu ja abihoonete ehitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. Planeeringuala asub täielikult Kõrgessaare-Mudaste hoiualal. Tuginedes koostatud eelhinnangule ja Keskkonnaameti esialgsetele seisukohtadele otsustati jätta algatamata keskkonnmõju strateegilise hindamise aruande koostamine. Kavandatava planeeringulahendusega ei taotleta Kõrgesaare valla üldplaneeringu muutmist.

Korraldusega saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=25306

Suureranna külas Soomänni, Männiranna ja Lepasoo maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 7. mai 2014 korraldusega nr. 303 kehtestati Suureranna külas Soomänni, Männiranna ja Lepasoo maaüksuste detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 13-55.

Planeering näeb ette kolme olemasoleva elamumaa sihtotstarbega maaüksuste liitmise üheks ca. 6,3 ha suuruseks elamukrundiks ning määrab sellele ehitusõiguse kuni 4 hoone püstitamiseks.

Planeering on kooskõlastanud Elektrilevi OÜ, Elion Ettevõtted AS, Keskkonnaamet ja Maanteeamet. Planeering on kooskõlas Kõrgessaare Valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/document.aspx?id=13759

Tammistu külas Lepiku maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 7. mai 2014 korraldusega nr 302 kehtestati Tammistu külas Lepiku maaüksuse detailplaneeringu vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 13-61.

Detailplaneering näb ette 1,4 hektari suuruse elamukrundi eraldamist 11,34 hektari suurusest maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksusest ning määrab sellele ehitusõiguse kuni 3 hoone püstitamiseks.

Planeering on kooskõlas Kõrgessaare Valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/document.aspx?id=13739

Tiharu küla Aastapõllu maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 16. aprill 2014 korraldusega nr 262 kehtestati Tiharu küla Aastapõllu maaüksuse detailplaneering vastavalt Dagopen projektbüroo tööle nr 13-54. Koostatud detailplaneering seab 1,22 ha suurusele hoonestamata maaüksusele ehitusõiguse kuni kolme uue hoone püstitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete, tehnovõrkude ja liikluskorraldusega. Detailplaneering määrab krundile kehtivad piirangud ja kitsendused. Planeerimisprotsessi käigus on hangitud nõuetekohased kooskõlastused ja korraldatud avalik väljapanek, mille käigus vaided ega ettepanekuid ei esitatud.

Kehtestatud detailplaneeringuga on kättesaadav Hiiu Vallavalitsuses ja aadressil http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/document.aspx?id=13106

Detailplaneeringu kehtestamise korraldust saab vaidlustada Planeerimisseaduse § 26 lõigete 1 ja 2 alusel.

Tormi tänava elamukvartali detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Hiiu Vallavolikogu 19.01.2017 otsusega nr 331 tunnistati Tormi tn haljasala osas kehtetuks Kärdla Linnavolikogu poolt 27.11.200 otsusega nr 175 kehtestatud „Tormi tänava elamukvartali detailplaneering“ mis nägi ette haljasala jaotamise mitmeks maaüksuseks. Tänapäeval ei ole mitme maaüksuse moodustamise järele vajadust. Otsusega ei muutu maaüksuse ruumilised tingimused. Otsusega saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=46650