Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Mangu küla Raudmäe detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 22. aprilli korraldusega nr 145 algatati detailplaneeringu koostamine Mangu külas Raudmäe (katastritunnus: 39201:004:2421) 8,68 ha suurusel hoonestatud maatulundusmaa maaüksusel eesmärgiga määrata ehitusõigus ja muuta maaüksuse sihtotstarvet. Planeeritav kinnistu on hoonestatud elu- ja puhkemajanduslike hoonetega. Planeeringuga kavandatakse uute hoonete püstitamine ja sihtotstarbe muutmist elu- ja ärimaaks. Kavandatava planeeringulahendusega ei taotleta Kõrgessaare üldplaneeringu muutmist.

Korraldusega saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=25922

Meelste küla Sambla ja Rambla maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavolikogu 16. aprill 2015 otsusega nr 157 võeti vastu detailplaneering Meelste küla Sambla ja Rambla (katastriüksused: 39201:004:0762; 39201:004:0482) maaüksustel vastavalt Dagopen Arhitektuuribüroo tööle nr 14-28. Planeeringuala hõlmab ca 18 ha ning seda läbib Tahkuna majaka riigitee. Planeeringu elluviimisel moodustatakse 7 elamukrunti millest 4 le rajatakse uus õueala ja hooned. Krundi ehitusõigused jäävad vahemikku 400 m2 – 500 m2. Planeeringulahendusega tehakse ettepanek Kõrgessaare valla üldplaneeringu järgse Läänemere kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks olemasoleva õueala ulatuses ning Meelste oja kalda ehituskeeluvööndit hoonestusalale juurdekääsu tagamiseks. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14 mai – 12 juuni 2015 ja avalik arutelu 15. juunil 2015 kell 16:00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413).

Otsusega saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=25783

Planeering: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?df=24073&format=

 

Palli küla Järve maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 22. aprilli 2015 korraldusega nr 146 kehtestati detailplaneering 2.34 ha suurusel Palli küla Järve maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksusel (katastritunnus 39201:001:3220) vastavalt Dagopen OÜ Arhitektuuribüroo tööle nr 14-47. Planeeringualal puudub olemasolev hoonestus. Planeering näeb ette sihtotstarbe muutmise elamumaaks ning ehitusõiguse ühe põhihoone ja kuni kahe abihoone näol, ehitusaluse pinnaga kokku kuni 400m2. Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga.
Korraldusega saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=25925

Palli küla Järve maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiu Vallavalitsuse 4. märtsi 2015 korraldusega nr 76 võeti vastu 2.34 ha suuruse Palli küla Järve maaüksuse (katastritunnus 39201:001:3220) detailplaneering vastavalt Dagopen OÜ Arhitektuuribüroo tööle nr 14-47. Planeeringualal puudub olemasolev hoonestus. Planeering näeb ette planeeringualale ühe põhihoonet ja kuni kaks abihoonet, ehitusaluse pinnaga kokku kuni 400m2 ning hoonestusala koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega.

Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga ja saanud vajalikud kooskõlastused.


Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 19 märts - 3 aprill 2015 ja avalik arutelu 6. aprill 2015 kell 16:00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413).

Avaliku väljapaneku käigus on kõigil huvilistel võimalik planeeringulahendusega tutvuda Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413) või internetis ( http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=18750 ) ning esitada vastuväiteid või ettepanekuid, millede olemasolul arutatakse neid avaliku arutelu käigus.

Paope küla Toominga maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavolikogu 17. septembri otsusega nr 188 võeti vastu Paope küla Toominga maaüksuse (katastritunnus: 39201:002:0700) detailplaneering vastavalt Dagopen Arhitektuuribüroo OÜ tööle nr 15-20. Planeeringu koostamise eesmärgiks on maaüksuse sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine 0,44 ha suurusel maatulundusmaa maaüksusel. Planeeringuga kavandatakse antud maa-alal kehtiva üldplaneeringu muutmist elamukrundi miinimum suuruse osas, kuna olemasoleva maaüksususe suurendamine naaberkinnistute arvel ei ole praktiliselt võimalik ning ehitusõiguse määramine olemasolevate hoonestatud kruntide vahele ei mõju negatiivselt olemasolevale asustusele ega kujuta tavapärasest suuremat ohtu keskkonnale.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 5. oktoober kuni 2. november 2015, mil kõigil on võimalik Hiiu Vallavalitsuses planeeringulahendusega tutvuda ja soovi korral esitada ettepanekuid või vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise korral arutatakse tekkinud küsimusi avalik arutelu käigus 3. novembril 2015 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413).
Otsuse ja planeeringulahendusega saab tutvuda ka aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=30771