Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kärdla linna Pikk tn 47 detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavalitsuse 6. aprilli 2016 korraldusega nr 143 võeti vastu Kärdla linna Pikk tn 47 maaüksuse (katastritunnus: 37101:008:0580) detailplaneering. Olemasolevast ja hoonestatud 7138 m² suurusest maaüksusest eraldatakse 1720 m2 ja 2153 m2 suurused elamukrundid ning määratakse kummalegi ehitusõigus kuni kolme hoone püstitamiseks ehitusaluse pinnaga kuni 250 m2. Kavandatu on kooskõlas Kärdla Linnavolikogu 21.06.2012 määrusega nr 35 „Kärdla linna üldplaneering”. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 27.04.2016 – 11.05.2016 ja avalik arutelu 12.05.2016 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla).
Vastuvõtmise korralduse ja planeeringuga saab tutvuda:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=38285

Kärdla linna Pikk tn 47 maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 5. augusti korraldusega nr 369 algatati Kärdla linna Pikk tn 47 maaüksuse (katastritunnus: 37101:008:0580) detailplaneeringu koostamine elamukrundi jagamiseks ning ehitusõiguste määramiseks. Planeeringualaks on osaliselt Kärdla miljööväärtuslikul alal asuva 7138 m2 suuruse elamukrundiga millest detailplaneeringuga kavandatakse eraldada 2 uut elamukrunti. Kavandatavad muutused planeeringualal on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga.
Algatamise korralduse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=29665

Kärdla linna Pikk tn 47 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 18. mai korraldusega nr 217 kehtestati Kärdla linna Pikk tn 47 maaüksuse (katastritunnus: 37101:008:0580) detailplaneering, vastavalt AA Arhitektid OÜ tööle nr DP15-02. Planeeringuga eraldatakse olemasolevast ja hoonestatud 7138 m² suurusest maaüksusest 1720 m2 ja 2153 m2 suurused elamukrundid ning määratakse kummalegi ehitusõigus kuni kolme hoone püstitamiseks ehitusaluse pinnaga kuni 250 m2. Uutele kruntidele juurdepääs tagatakse Pikalt tänavalt. Kavandatu on kooskõlas Kärdla Linnavolikogu 21.06.2012 määrusega nr 35 „Kärdla linna üldplaneering”. 27.04.16- 11.05.16 toimunud avaliku väljapaneku käigus arvamusi ja seisukohti ei laekunud. 12.05.16 toimuma pidanud avalikule arutelule huvitatud isikuid saabunud ning kirjalikke arvamusi ja seisukohti ei laekunud.

Korralduse ja kehtestatud planeeringulahendusega saab tutvuda Hiiu Vallavalitsuses (Kärdlas Keskväljak 5a) või aadressil:

http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=39859

Kärdla linna Sadama tn 23 maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavalitsuse 30. märtsi korraldusega nr 131 võeti vastu detailplaneering Kärdla linnas Sadama tn 23 (katastritunnus: 37101:003:0064) maaüksusel. Tegemist on miljööväärtuslikul alal asuva 1217 m2 suuruse elamumaaga. Planeeringuga kavandataske kuni kahe eluhoone püstitamine maksimaalse ehitusaluse pinnaga 350 m2. Maaüksus on olemasolevates piirides eksisteerinud enne Kärdla Linnavolikogu 21.06.2012 määrusega nr 35 kehtestatud „Kärdla linna üldplaneeringut”. Kavandatav hoonestus ühtib ümbritsevaga ning vastab Kärdla linna üldplaneeringu maakasutuse juhtfunktsioonile.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 20.04.2016–04.05.2016 ja avalik arutelu 05.05.2016 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413).

Korralduse ja planeeringulahendusega saab tutvuda aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=37995

Kärdla linna Uus tn 12 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiu Vallavolikogu 18. detsembri 2014 otsusega nr 124 võeti vastu Uus tn 12 detailplaneering Kärdla linnas vastavalt DAGOpen OÜ Arhitektuuribüroo tööle nr 14-33.
Planeeringuala näol on tegu Kärdla kirdeosas miljööväärtuslikul alal paikneva 4219 m² suuruse ühiskondlike ehitiste maaga (katastritunnus 37101:004:0004). Planeeringualal paiknevad hooned (hooned: endine ambulatoorium, kelder ja kaks kuuri) ja see on haljastatud.

Planeeringu eesmärgiks on maaüksusele ehitusõiguse määramine uue hoonestuse püstitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. Planeeringuga nähakse ette ehitusõigus ühe kahekordse kuni 1400 m2 ehitusaluse pinnaga hoone (hooldekodu) ehitamiseks, mis on kooskõlas SA Hiiumaa Haigla poolt tellitud hooldekodu eskiisprojektiga (DAGOpen Arhitektuuribüroo töö nr 14 – 02).

Planeeringulahendus on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga.


Detailplaneeringu avalik väljapanek otsustati korraldada ajavahemikul 2.- 16. jaanuar 2014, mille
käigus on kõigil isikutel võimalik esitada ettepanekuid ja vastuväited antud planeeringulahendusele.

Planeeringulahendusega saab tutvuda Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413) ja
internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=22412

Otsusega saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=22366


Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 19. jaanuaril 2014 kell 16:00 Hiiu Vallavalitsuses.