Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kärdla linna Käina mnt 19a ja Käina mnt 19a juurdelõike maaüksuste detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 5. augusti korraldusega nr 368 algatati Kärdla linna Käina mnt 19a ja Käina mnt 19a juurdelõike maaüksuste (katastritunnused: 37101:012:0044; 37101:012:0116) detailplaneeringu koostamine maaüksustele ehitusõiguse määramiseks. Ca 2200 m2 suurusele hoonestamata elamukrundile määratakse ehitusõigus ja hoonestusala. Kavandatavad muutused planeeringualal on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga.
Algatamise korralduse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=29664

Detailplaneeringu algatamine Kiduspe külas Veski maaüksusel

Hiiu Vallavalitsuse 4. märts 2015 korraldusega nr 75 algatati detailplaneeringu koostamine Kiduspe küla Veski maaüksusel (katastritunnus: 39201:001:0159).
Detailplaneeringuala näol on tegu Kiduspe küla miljööväärtuslikul alal asuva hoonestatud 2.8 ha suurusega maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksusega, millele soovitakse rajada uus mahukam eluhoone. Detilplaneeringutga määratakse hoonestusala koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega.
Krundil on olemas elamu, saun, kelder ja ait. Krundi kasutamise sihtotstarve muudetkase vastavuses üldplaneeringuga elamumaaks ning krundipiire ei muudeta.
Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamisega otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamist, kuna olemasoleva hoonestuse juurde täiendava eluhoone ehitamisega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.


Vallavalitsuse korralduse ja detailplaneeringu lähtetingimustega saab tutvuda:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=24337

 

Detailplaneeringu kehtestamine Kõrgessaare alevikus Lahe maaüksusel

Hiiu Vallavolikogu 19. veebruar 2015 otsusega nr 142 kehtestati Kõrgessaare alevikus Lahe maaüksuse (katastritunnus: 39201:004:0716) detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Arhitektuuribüroo tööle nr 14-11.
Planeering on koostatud puhkemaja ja selleks vajaliku taristu planeerimiseks. Planeeringu eesmärgiks on muuta kinnistu sihtotstarvet tootmismaast ärimaaks, määrata 4899 m2 suurusele krundile ehitusõigus kuni 300 m2 ehitusaluse pinnaga hoone püstitamiseks ja hoonestusala koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega.
Detailplaneeringuga vähendati Kõrgessaare valla üldplaneeringu järgset ehituskeeluvööndi piiri ja maakasutuse juhtfunktsiooni, et võimaldada efektiivsemat maakasutust hajaasustusega valla territooriumil. Keskkonnaamet on andnud nõusoleku üldplaneeringujärgse ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Kõrgessaare valla üldplaneeringuga määratud juhtfunktsiooni muutmine on lähtuvalt piirkonna turismipotentsiaalist ning naaberalale planeeritud Läänemere Teadmuskeskuse kontseptsioonist mõistlik. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul 15- 29 oktoober ja 30 ndal oktoobril toimunud avaliku arutelu käigus vastuväiteid ja ettepanekuid ei esitatud. Üldplaneeringut muutva planeeringu osas on tehtud nõutud järelvalvetoimingud ning Maavanem on andnud detailplaneeringule heakskiidu.
Kehtestatud laneeringulahendusega saab tutvuda Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413) ja internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=18846

 

Detailplaneeringu kehtestamine Paope külas Uue-Tagapõllu maaüksusel

Hiiu Vallavalitsuse 2. oktoobri korraldusega nr 441 kehtestati detailplaneering Paope külas Uue-Tagapõllu maaüksusel (katastritunnus: 39201:002:0800) vastavalt Matto Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ tööle nr. MB15_DP04. Planeeringuala näol on tegu 3.10 ha suuruse hoonestatud maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksusega Paope küla lääneosas, mis asub täielikult Paope loo hoiualal. Planeering on kooskõlastatud Keskkonnameti poolt. Planeering piiritleb hoonestusala olemasoleva õueala ümber ja seab hoonete suurimaks ehitusaluseks pinnaks 400 m2. Planeeringulahendus on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga. 31. august – 14. september 2015 toimunud avaliku väljapaneku käigus ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud ning 15. septembril 2015 kell 16:00 Hiiu Vallavalitsuses kavandatud avalikul arutelul puudusid arutelupunktid.
Korralduse ja planeeringulahendusega saab tutvuda ka aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=31734

 

Detailplaneeringu koostamise algatamine Kaleste küla Vidriku maaüksusel

Hiiu Vallavalitsuse 2. oktoobri korraldusega nr 442 algatati Kaleste küla Vidriku maaüksuse (katastritunnus: 20401:001:0073) detailplaneeringu koostamine maaüksuse sihtotstarbe muutmiseks maatulundusmaast elamumaaks ja ehitusõiguse määramiseks. Planeeringuala hõlmab ca 2,28 ha suurust valdavalt metsaga kaetud maa-ala, mis läänest piirneb hoonestatud kinnistuga. Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga.
Korralduse ja lähtetingimustega saab tutvuda aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=31735