Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Paope küla Uue-Tagapõllu maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 10. detsembri korraldusega nr 670 algatati detailplaneeringu koostamine Paope külas Uue-Tagapõllu maaüksusel (katastritunnus: 39201:002:0800) maaüksuse sihtotstarbe muutmiseks ja ehitusõiguse määramiseks. Planeeringuala näol on tegu 3.10 ha suuruse hoonestatud maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksusega Paope küla lääneosas, mis asub täielikult Paope loo hoiualal. Planeeringuga kavandatakse ehitusõiguse määramist uue põhioone ehitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. Planeeringuga nähakse ette katastriükuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks.

Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga

Detailplaneeringu algatamisega otsustati mitte algatada keskkonnmõju strateegilise hindamise aruande koostamist, kuna uue põhihoone rajamisega olemasolevale õuealale ei kaasne olulist keskkonnamõju.

Korralduse ja detailplaneeringu lähtetingimustega saab tutvuda aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=22122

 

Poama küla Kopli maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 12. novembri korraldusega nr 625 algatati detailplaneeringu koostamine Poama külas Kopli maaüksusel (39201:002:1462) eesmärgiga jagada 16.84 ha suurune maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksus viieks ning määrata neist kahele elamumaa sihtotstarve ja ehitusõigus elamute ning abihoonete püstitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega.

Lisaks kahele elamukrundile moodustatakse kolm maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksust, millest kahel kasvab mets ning üks on lage põllumajandusmaa.

Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamisega otsustati mitte algatada keskkonnmõju strateegilise hindamise aruande koostamist, kuna kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju.

Korralduse ja detailplaneeringu lähtetingimustega saab tutvuda aadressil:

http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=21227

Poama küla Pärdijärve maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavolikogu 16. aprill 2015 otsusega nr 158 algatati detailplaneeringu koostamine Poama küla Pärdijärve (katastritunnus: 39201:002:0233) 0,63 ha suurusel maaüksusel eesmärgiga muuta kehtiva detailplaneeringu järgset hoonestusala, et võimaldada ehitustegevust krundi kõrgema reljeefiga osas ja säilitada krundil kasvavaid väärtuslikke puid. Koostatav planeeringulahendus teeb ettepaneku Kõrgessaare valla üldplaneeringu muutmiseks antud maaüksusel, mis seisneb hoonestusala määramises krundipiirile lähemale kui 20 m. Otsusega jäeti algatamata detailplaneeringu strateegilise keskkonnamõju hindamine.
Algatamise otsuse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=25784

Projekteerimistingimuste väljastamine detailplaneeringu olemasolul (Pargi tn 3)

Hiiu Vallavolikogu 29.12.2016 otsusega nr 329 väljastati projekteerimistingimused valla omandis olevale Pargi tn 3 kinnistule olemasoleva ja kasutusest välja jäänud hoonestuse lammutusprojekti koostamiseks ning kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks lähtuvalt korraldatud arhitektuurivõistluse võidutööst. Kinnistul paiknevate hoonete näol on tegu pikalt kasutusest väljas olevate hoonetega, mida ei ole muinsuskaitse alla võetud. Oluline linnaruumi osa linna peamisel liikumiskoridoril (Sadam-Keskväljak) on avalikust kasutusest väljas ning rikub linnapilti. Vallal on esimese sammuna kavas koostada lammutusprojekt alal paiknevate ehitiste kohta. Projekti käigus mõõdistatakse hooned ning paralleelselt uuritakse hoonete ajalugu, materjale, detaile ja väärtust. Kogutud info põhjal on võimalik kaaluda lammutusotsuse tegemist iga üksikobjekti kohta eraldi. Kui mõne hoone kohta ilmnevad olulised asjaolud (näiteks märkimisväärne kultuuriväärtus) siis lammutusotsust teha ei saa. Otsusega on võimalik tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=46035

Hiiu Vallavalitsus ootab igasugust Pargi tn 3 hoonestust puudutavat ajaloolist informatsiooni, pilte ja mälestusi.
Kontaktinfo: Jürgen Vahtra 53038128

Reigi küla Kootsaare-Otsa detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavolikogu 28. jaanuari 2016 otsusega nr 226 võeti vastu detailplaneering Reigi küla Kootsaare-Otsa (katastritunnus: 39201:004:0878) 4619 m2 suurusel hoonestatud maaüksusel eesmärgiga määrata krundi ehitusõigus. Planeeringuala on hoonestatud ja asub täielikult hoiualal. Koostatav planeeringulahendusega tehakse ettepanek Kõrgessaare valla üldplaneeringu muutmiseks, mis seisneb hoonestusala määramises krundi piirile lähemale kui 20 m. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 22. veebruar - 21. märts 2016 ja avalik arutelu 22. märtsil 2016 kell 16:00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413).
Vastuvõtmise otsuse ja detailplaneeringuga saab tutvuda:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=36125