Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kõrgesaare aleviku Nõmmerga tee 13 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 26. augusti korraldusega nr 391 kehtestati Kõrgesaare aleviku Nõmmerga tee 13 maaüksuse (katastritunnus: 39201:002:1462) detailplaneering vastavalt Matto Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ tööle nr MB15_DP05. Detailplaneeringuga määratakse krundi ehitusõigus elamute ning abihoonete püstitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude, liikluskorralduse planeerimise ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. Planeeringulahendus on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu avalik väljapaneku käigus ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.
Korraldusega saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=30404

Kõrgessaare aleviku Nõmmerga tee 13 detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 4. veebruari korraldusega nr 33 algatati Kõrgessaare aleviku Nõmmerga tee 13 maaüksuse (katastritunnus: 39201:004:1940) detailplaneering maaüksusele ehitusõiguse määramiseks elamu ja abihoonete püstitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste seadmisega. Planeeringuala näol on tegu 0,49 ha suuruse elamumaa 100% sihtotstarbega katastriüksusega, mis asub Kõrgessaare üldplaneeringu järgsel elamumaa juhtfunktsiooniga maa-alal. Maaüksusel olemasolev hoonestus ja vajalikud tehnovõrgud puuduvad. Maaüksus külgneb Nõmmerga tee 15 maaüksusega millele on kehtiv detailplaneering ning jätkuvalt riigi omandis oleva maa-alaga millele tuleb kavandada planeeritava krundi juurdepääsutee.

Detailplaneeringu algatamisega otsustati jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna eeldatavalt ei tulene kavandatud tegevusest olulist keskkonnamõju.

Otsuse ja detailplaneeringu lähtetingimustega saab tutvuda aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=23537

 

Kõrgessaare alevikus Kirikulahe ja Künaaugu äärse maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavolikogu 20. novembri otsusega nr 117 kehtestati Kirikulahe ja Künaaugu äärse maa-ala detailplaneering Kõrgessaare alevikus külas vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle 13-19. Detailplaneering on algatatud 13. mai 2011 Kõrgessaare Vallavolikogu otsusega. Detailplaneeringu eesmärgiks on suures osas jätkuvalt riigi omandis olevale ca 29 ha suurusele maa-alale uute maaüksuste moodustamine ja ehitusõiguse määramine kavandatava Läänemere Teadmuskeskuse rajamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete määramisega, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. Läänemere Teadmuskeskus on planeeritud kui multifunktsionaalne teadus-, haridus- ja kultuuriasutus või siis külastuskeskus-teemapark, kus on võimalik läbi viia koolitusi, puhketegevusi, loodusuuringuid ning avalikke üritusi. Teadmuskeskuse hoone asukoht ning tegevuste Läänemere-orientatsioon toetavad merele suunatud matka- ja puhkeradade rajamist ning lihtsamate puhkerajatiste püstitamist Kirikulahe ja Künalahe kaldale.

Detailplaneeringuga vähendati Kõrgessaare valla üldplaneeringu järgset Künaaugu ja Kirikulahe kalda ehituskeeluvööndit.

Üldplaneeringu järgselt on alale kavandatud kalakasvatuse rajamine, kuid käesolev planeering määrab krundi kasutamise sihtotstarveteks 75% protsendi ulatuses teadus-, haridus- ja lasteasutuste maa; 20% ulatuses kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa; 5% ulatuses sadama maa.

Planeering määrab ehitusõiguse kuni 1500 m² ehitusealuse pindalaga kahekordse hoone ehitamiseks maksimaalse lubatud kõrgusega 8,0 m.

Otsusega saab tutvuda aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=21610

 

 

Luidja küla Gregory maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 22.02.16 korraldusega nr 59 algatati Luidja küla Gregory maaüksuse (katastritunnus: 39201:002:0004) detailplaneeringu koostamine ehitusõiguse määramiseks elamu ning abihoonete püstitamiseks. Kavandatu on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga. Korralduse ja lähtetingimustega saab tutvuda aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=36785

Luidja küla Gregory maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 17.08.16 korraldusega nr 365 kehtestati Luidja küla Gregory maaüksuse (katastritunnus: 39201:002:0004) detailplaneering millega määratakse 1,01 ha suurusele elamumaa sihtotstarbega maaüksusele hoonestusala ja ehitusõigus elamu ning abihoonete püstitamiseks. Detailplaneeringu avalikustamise käigus 20.07.2016–3.08.2016 arvamusi ja seisukohti ei esitatud. Ruumilised muutused on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga.Kehtestamise korralduse ja planeeringuga saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=42589