Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kärdla linna Vabaduse tn 6 ja Vabaduse tn 8 maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavolikogu 19. augusti otsusega nr 177 kehtestati detailplaneering Kärdla linna Vabaduse tn 6 ja Vabaduse tn 8 (katastritunnused: 37101:002:0004, 37101:002:0005) maaüksustel vastavalt Dagopen Arhitektuuribüroo tööle nr 14-25. Detailplaneering määrab ärimaa sihtotstarbega maaüksustele ehitusõiguse uute ehitiste püstitamiseks. Kavandatav planeeringuala asub Kärdla üldplaneeringujärgsel miljööväärtuslikul alal hõlmab ca. 3500 m2 Planeeringualal asub valgustite kauplus ja sanitaartehnika kauplus. Planeeringuga nähakse ette tulevane hoonestus, liikluskorraldus, trassid ning juurdepääsud. Kavandatavad ruumilised muutused on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga.
Otsusega saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=30338

Kärdla linnas Aia tn 7b maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavolikogu 17. septembri otsusega nr 186 kehtestati Aia tn 7b (katastritunnus: 37101:008:0029) maaüksuse detailplaneering vastavalt Matto Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ tööle nr MB15_DP07. Detailplaneeringuala näol tegemist Kärdla miljööväärtuslikul alal asuva detailplaneeringut omava 1347 m2 suuruse elamukrundiga. Detailplaneeringuga suurendati krundi võimalikku ehitusalust pinda 35 m2 võrra (275 m2 -ni) ja hoonestusala kooskõlastatult naaberkinnisasja omanikuga. Planeeringulahendus on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga. Detailplaneeringu avalik väljapaneku käigus 16 juuli – 30. juuli 2015 ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud.

Kärdla linnas Alato tn 26 detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavolikogu 20. novembri otsusega nr 118 algatati Kärdla linnas Alato tn 26 maaüksuse (katastritunnus: 37101:013:0300) detailplaneering maaüksusele ehitusõiguse määramiseks. Planeeringuala näol on tegu 1155 m2 suuruse elamumaa 100% sihtotstarbega katastriüksusega, mis asub Kärdla linna üldplaneeringu järgse elamumaa juhtfunktsiooniga maa-alal. Maaüksusel puudub olemasolev hoonestus.

Ühtlasi otsustati mitte rakendada Kärdla Linnavolikogu 21.06.2012 määruse nr 35 „Kärdla linna üldplaneering" lk 18 nõuet detailplaneeringute koostamisele, mille kohaselt „elamumaa juhtfunktsiooniga maa-alal on elamukrundi minimaalseks suuruseks 1500 m²" elamumaa sihtotstarbega katastriüksuste puhul üldplaneeringu järgsel elamumaa juhtfunktsiooniga alal, kuna maaüksus on eksisteerunud olemasolevates piirides, enne Kärdla linna üldplaneeringu kehtestamist ning sellele on Hiiumaa Arhitektuuribüroo poolt 26.10.1990 koostatud arhitektuur-planeerimise ülesanne ning sidumisprojekt, mis näitavad, et maa-alale on juba algselt eluhoonestust kavandatud.

Hoonestuse kavandamine planeeringualale ei lähe vastuollu ümbritseva hoonestusega.

Detailplaneeringu algatamisega otsustati jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna eeldatavalt ei tulene planeeringus kavandatust olulist keskkonnamõju.

Otsuse ja detailplaneeringu lähtetingimustega saab tutvuda aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=21611

 

Kärdla linnas Ladva tn 3 maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 18. märts korraldusega nr 88 algatati detailplaneeringu koostamine Ladva tn 3 (katastritunnus: 37101:011:0025) 2033 m² suurusel maaüksusel eesmärgiga määrata krundile ehitusõigus elamu ja abihoonete ehitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga.

Korraldusega saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=24740

Kärdla linnas Valli tn 11 maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavolikogu 19. märtsi otsusega nr 148 algatati detailplaneeringu koostamine Valli tn 11 (katastritunnus: 37101:002:0950) maaüksusel. Detailplaneeringuala näol tegemist Kärdla miljööväärtuslikul alal asuva 3388 m² suuruse elamukrundiga, millel asub kehtiva ehitusloaga ehitusjärgus olev elamu. Planeeringu eesmärgiks on jagada kinnistu kaheks ning määrata uuele moodustatavale krundile ehitusõigus elamu ja abihoonete püstitamiseks. Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga.

Otsusega saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=24880