Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kalana küla Vindi, Ankru ja Kiilu maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 2. septembri korraldusega nr 397 kehtestati Kalana küla Vindi, Ankru ja Kiilu maaüksuste (katastritunnused: 39201:001:0547; 39201:001:0554; 39201:001:0553) detailplaneering vastavalt Dagopen Arhitektuuribüroo tööle 15-35. Planeeringuala näol on tegu Kalana küla tiheasustusalal asuva kolme elamukrundiga.
Detailplaneeringut menetleti seaduses ette nähtud lihtsustatud korras ja sellega muudeti maa-alal kehtiva detailplaneeringu (Suurekapteni kinnistu detailplaneering- Dagopen OÜ töö nr 08-57) järgset Vindi kinnistu juurdepääsutee asukohta. Planeeringuga ei muudetud kehtivat üldplaneeringut.
Korraldusega saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=30518

 

Kärdla linna Kanarbiku tn 10 detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 19. augusti korraldusega nr 382 algatati Kärdla linna Kanarbiku tn 10 (katastritunnus: 37101:012:0045) detailplaneeringu koostamine krundi jagamiseks ning elamukruntidele ehitusõiguse määramiseks. Planeeringualaks on 4700 m2 suurune hoonestatud elamukrunt. Kavandatavad muutused planeeringualal on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga. Planeeringu algatamise korralduse ja lähtetingimustega saab tutvuda internetis aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=30106

Kärdla linna Lubjaahju tn 3 detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavalitsuse 29. juuli 2015 korraldusega nr 345 võeti vastu Kärdla linnas Lubjaahju tn 3 (katastritunnus: 37101:001:0560) detailplaneering vastavalt Dagopen Arhitektuuribüroo tööle nr 14 – 42. Ca. 7400 m2 planeeringuala asub üldplaneeringujärgsel miljööväärtuslikul alal. Hetkel kehtib maaüksusele „Lubjaahju tänava ja Nuutri jõe vahelise maa-ala detailplaneering" (DAGOpen OÜ töö nr. 05-159). Detailplaneeringuga kavandatakse Rannapaargu kohvik-ööklubi laiendamist terrassi ja majutusosa näol. Ühtlasi on lahendatud avalik parkimisala lähtudes parkimisvajaduse kasvust. Planeeringulahendus on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 17. – 31. august 2015 ning selle käigus laekunud ettepanekuid ja vastuväiteid arutatakse avalik arutelu käigus, mis toimub 2. septembril 2015 kell 16:00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413)

Korralduse ja vastu võetud detailplaneeringuga saab tutvuda internetis aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=29536

 

TÄIENDUS (04.09.2015): Avaliku väljapaneku käigus ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud ning avalikul arutelul arutelupunktid ja osalejad puudusid.

Kärdla linna Lubjaahju tn 3 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavolikogu 17. septembri 2015 otsusega nr 187 kehtestati Kärdla linnas Lubjaahju tn 3 (katastritunnus: 37101:001:0560) detailplaneering vastavalt Dagopen Arhitektuuribüroo tööle nr 14 – 42. Ca. 9000 m2 suurune planeeringuala asub üldplaneeringujärgsel miljööväärtuslikul alal. Planeering muutis osaliselt kehtetuks alal kehtinud „Lubjaahju tänava ja Nuutri jõe vahelise maa-ala detailplaneering"-u (DAGOpen OÜ töö nr. 05-159). Detailplaneering määrab krundile uue täiendava kasutusotstarbe majutushoone maa (40 % ulatuses)ja näeb ette rannapaargu kohvik-ööklubi laiendamise majutusosa näol. Ühtlasi rajatakse alale uus ja suurem parkla. Planeeringulahendus on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 17. – 31. august 2015 ning selle käigus ettepanekuid ja vastuväiteid ei laekunud.

Kärdla linna Männiku tee 4 detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 20. mai 2015 korraldusega nr 193 kehtestati detailplaneering Kärdlas 12844 m² suurusel Männiku tee 4 maaüksusel vastavalt Matto MKB tööle nr MB15DP_01. Planeeringuga kavandatakse kuni kuue laohoone ehitamist ehitusaluse kogupinnaga kuni 6000 m² ja maksimaalse kõrgusega vastavalt krundiosale 10 või 12 m. Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga ja saanud vajalikud kooskõlastused.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 13.- 24. aprill 2015 ja avalik arutelu 27 aprillil kell 16:00 Hiiu Vallavalitsuses. Avaliku väljapaneku käigus vastuväiteid või ettepanekuid ei esitatud ning arutelule osalejaid ei saabunud. Planeeringulahendusega saab tutvuda Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413) või internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=26958