Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kärdla linna Aia tn 7b maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavalitsuse 19. juuni korraldusega nr 270 võeti vastu Aia tn 7b (katastritunnus: 37101:008:0029) maaüksuse detailplaneering vastavalt Matto Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ tööle nr MB15_DP07. Detailplaneeringuala näol tegemist Kärdla miljööväärtuslikul alal asuva detailplaneeringut omava 1347 m2 suuruse elamukrundiga. Detailplaneeringuga suurendatakse krundi võimalikku ehitusalust pinda 35 m2 võrra (275 m2 -ni) ja hoonestusala kooskõlastatult naaberkinnisasja omanikuga. Planeeringulahendus on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16 juuli – 30. juuli 2015 ja avalik arutelu 31. juulil 2015 kell 16:00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Korralduse ja vastu võetud planeeringuga saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=28088

Kõrgessaare aleviku Nõmmerga tee 13 detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavalitsuse 29. juuni korraldusega nr 291 võeti vastu Kõrgesaare aleviku Nõmmerga tee 13 maaüksuse (katastritunnus: 39201:002:1462) detailplaneering vastavalt Matto Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ tööle nr MB15_DP05. Detailplaneeringuga määratakse krundi ehitusõigus elamute ning abihoonete püstitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude, liikluskorralduse planeerimise ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. Planeeringulahendus on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16 juuli – 30. juuli 2015 ja avalik arutelu 30. juuli 2015 kell 16:15 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413).
Vastu võetud planeeringuga saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=28389

TÄIENDUS: Avaliku väljapaneku käigus ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud ning avalikku arutelu huvitatud isikute ja üleskerkinud küsimuste puudumise tõttu ei toimunud.

Poama küla Kopli maaüksuse detailplaneeringu vastu võtmine

Hiiu Vallavalitsuse 27. mai korraldusega nr 216 võeti vastu Poama küla Kopli maaüksuse (katastritunnus: 39201:002:1462) detailplaneering vastavalt Matto Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ tööle nr MB15_DP03. Detailplaneeringuga kavandatakse 16.84 ha suuruse maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuse jagamist viieks. Kahele uuele maaüksusele määratakse elamumaa sihtotstarve ja ehitusõigus elamute ning abihoonete püstitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude, liikluskorralduse planeerimise ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 8. juuni – 19. juuni 2015 ja avalik arutelu 22. juuni 2015 kell 16:00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Avaliku väljapaneku jooksul on kõigil võimalik esitada ettepanekuid ja vastuväiteid.
Planeeringuga saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=27268

 

Detailplaneeringu vastu võtmine Kärdlas Vabaduse tn 6 ja Vabaduse tn 8 maaüksustel

Hiiu Vallavalitsuse 20. mai korraldusega nr 192 võeti vastu detailplaneering Kärdla linna Vabaduse tn 6 ja Vabaduse tn 8 (katastritunnused: 37101:002:0004, 37101:002:0005) maaüksustel vastavalt Dagopen Arhitektuuribüroo tööle nr 14-25. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks ärimaa sihtotstarbega maaüksustele ehitusõiguse määramine uute ehitiste püstitamiseks. Kavandatav planeeringuala asub Kärdla üldplaneeringujärgsel miljööväärtuslikul alal hõlmab ca. 3500 m2 Planeeringualal asub valgustite kauplus ja sanitaartehnika kauplus. Planeeringuga nähakse ette tulevane hoonestus, liikluskorraldus, trassid ning juurdepääsud. Kavandatavad ruumilised muutused on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 5. – 18. juuni 2015 ja avalik arutelu 19. juulil 2015 kell 16:00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413).

Planeeringuga saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=27023

Meelste küla Sambla ja Rambla maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavolikogu 16. aprill 2015 otsusega nr 157 võeti vastu detailplaneering Meelste küla Sambla ja Rambla (katastriüksused: 39201:004:0762; 39201:004:0482) maaüksustel vastavalt Dagopen Arhitektuuribüroo tööle nr 14-28. Planeeringuala hõlmab ca 18 ha ning seda läbib Tahkuna majaka riigitee. Planeeringu elluviimisel moodustatakse 7 elamukrunti millest 4 le rajatakse uus õueala ja hooned. Krundi ehitusõigused jäävad vahemikku 400 m2 – 500 m2. Planeeringulahendusega tehakse ettepanek Kõrgessaare valla üldplaneeringu järgse Läänemere kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks olemasoleva õueala ulatuses ning Meelste oja kalda ehituskeeluvööndit hoonestusalale juurdekääsu tagamiseks. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14 mai – 12 juuni 2015 ja avalik arutelu 15. juunil 2015 kell 16:00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413).

Otsusega saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=25783

Planeering: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?df=24073&format=

 

Kärdla linna Männiku tee 4 maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiu Vallavalitsuse 1 aprilli 2015 korraldusega nr 116 võeti vastu detailplaneering Kärdlas 12844 m² suurusel Männiku tee 4 maaüksusel vastavalt Matto MKB tööle nr MB15DP_01. Detailplaneeringu alal asub üks laohoone ning laoplats. Planeeringuga kavandatakse kuni kuue laohoone ehitamist ehitusaluse kogupinnaga kuni 6000 m² ja maksimaalse kõrgusega vastavalt krundiosale 10 või 12 m. Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga ja saanud vajalikud kooskõlastused.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 13.- 24. aprill 2015 ja avalik arutelu 27 aprillil kell 16:00 Hiiu Vallavalitsuses.
Avaliku väljapaneku käigus on kõigil huvilistel võimalik vastu võetud planeeringulahendusega tutvuda, esitada vastuväiteid või ettepanekuid. Planeeringulahendusega saab tutvuda Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413) või internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=25308

 

Palli küla Järve maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiu Vallavalitsuse 4. märtsi 2015 korraldusega nr 76 võeti vastu 2.34 ha suuruse Palli küla Järve maaüksuse (katastritunnus 39201:001:3220) detailplaneering vastavalt Dagopen OÜ Arhitektuuribüroo tööle nr 14-47. Planeeringualal puudub olemasolev hoonestus. Planeering näeb ette planeeringualale ühe põhihoonet ja kuni kaks abihoonet, ehitusaluse pinnaga kokku kuni 400m2 ning hoonestusala koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega.

Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga ja saanud vajalikud kooskõlastused.


Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 19 märts - 3 aprill 2015 ja avalik arutelu 6. aprill 2015 kell 16:00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413).

Avaliku väljapaneku käigus on kõigil huvilistel võimalik planeeringulahendusega tutvuda Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413) või internetis ( http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=18750 ) ning esitada vastuväiteid või ettepanekuid, millede olemasolul arutatakse neid avaliku arutelu käigus.

Kärdla linna Uus tn 12 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiu Vallavolikogu 18. detsembri 2014 otsusega nr 124 võeti vastu Uus tn 12 detailplaneering Kärdla linnas vastavalt DAGOpen OÜ Arhitektuuribüroo tööle nr 14-33.
Planeeringuala näol on tegu Kärdla kirdeosas miljööväärtuslikul alal paikneva 4219 m² suuruse ühiskondlike ehitiste maaga (katastritunnus 37101:004:0004). Planeeringualal paiknevad hooned (hooned: endine ambulatoorium, kelder ja kaks kuuri) ja see on haljastatud.

Planeeringu eesmärgiks on maaüksusele ehitusõiguse määramine uue hoonestuse püstitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. Planeeringuga nähakse ette ehitusõigus ühe kahekordse kuni 1400 m2 ehitusaluse pinnaga hoone (hooldekodu) ehitamiseks, mis on kooskõlas SA Hiiumaa Haigla poolt tellitud hooldekodu eskiisprojektiga (DAGOpen Arhitektuuribüroo töö nr 14 – 02).

Planeeringulahendus on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga.


Detailplaneeringu avalik väljapanek otsustati korraldada ajavahemikul 2.- 16. jaanuar 2014, mille
käigus on kõigil isikutel võimalik esitada ettepanekuid ja vastuväited antud planeeringulahendusele.

Planeeringulahendusega saab tutvuda Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413) ja
internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=22412

Otsusega saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=22366


Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 19. jaanuaril 2014 kell 16:00 Hiiu Vallavalitsuses.

Kõrgessaare aleviku Lahe maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavolikogu 18. septembri otsusega nr 101 võeti vastu Hiiu valla Kõrgessaare aleviku Lahe maaüksuse (katastritunnus: 39201:004:0716) detalplaneering vastavalt DAGOpen Arhitektuuribüroo tööle nr 14-11.

Planeeritav maa-ala hõlmab ligi 5000 m2 suurust tootmismaa sihtotstarbega Lahe maaüksust Kõrgesaare alevikus. Planeeringuala asub täielikult Kõrgessaare üldplaneeringujärgses Läänemere ranna ehituskeeluvööndis. Planeeringu eesmärgiks on määrata krundile ehitusõigus, sihtotstarbed ja hoonestusala koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste seadmisega.

Planeeringulahendus näeb ette kuni 300 m2 ehitusaluse pinnaga ärihoone ehitamise. Planeeringulahendusega tehakse ettepanek muuta Kõrgessaare valla üldplaneeringu järgset Läänemere ranna ehituskeeluvööndit ja Kõrgessaare valla üldplaneeringu teemaplaneeringut „Maakasutusreeglite ja ehitustingimuste määramine" kus maa-ala juhtfunktsiooniks on määratud puhkemaa.

Planeeringuga on võimalik tutvuda perioodil 15. - 29. oktoober Hiiu Vallavalitsuses (Kärdla, Keskväljak 5A ruum 217)
või internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=18846 

Avalik arutelu 30. oktoobril kell 16:00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413).

Kärdla linna Kõrgessaare mnt 27 detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavalitsuse 17 septembri korraldusega nr 543 võeti vastu Kärdla linna Kõrgessaare mnt 27 detailplaneering ning kinnitati detailplaneeringu avalik väljapanek.

Planeering näeb ette ligi 6000 m2 suuruse elamumaa krundi jagamist kaheks ning määrab tekkivatele kruntidele ehitusõigused koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste seadmisega.

Planeering näeb ette mõlemale krundile õiguse ehitada kuni kolm hoonet maksimaalse ehitusaluse pinnaga 400 m2. Planeering on kooskõlastatud kinnistu omanike, tehnovõrkude valdajate, Maanteeameti ja Päästeameti Lääne Päästekeskusega.

Planeeringuga on võimalik tutvuda perioodil 2. - 16. oktoober Hiiu Vallavalitsuses (Kärdla, Keskväljak 5A ruum 217)
või internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=18902

Kalana küla Promenaadi maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavalitsuse 30. juuli 2014 korraldusega nr 464 võeti vastu Kalana küla Promenaadi (katastritunnus: 39201:001:0582) maaüksuste detailplaneering vastavalt DAGOpen Arhitektuuribüroo tööle nr 14-12.

Detailplaneering näeb ette 1,3 ha maaüksuse kolmeks jagamise ning moodustavatele kruntidele ehitusõiguse määramist elamute ja abihoonete ehitamiseks.

Planeering on kooskõlastatud puudutatud kinnistuomanike, tehnovõrkude valdajate, Keskkonnameti, Maanteeameti ja Päästeameti Lääne päästekeskusega.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 1. - 14. september 2014, mille käigus on Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdlas) võimalik tutvuda vastu võetud planeeringulahendusega ning esitada vastuväiteid ja ettepanekuid.

Detailplaneering on kättesaadav aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=17168