Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kärdla linna Sadama tn 23 maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavalitsuse 30. märtsi korraldusega nr 131 võeti vastu detailplaneering Kärdla linnas Sadama tn 23 (katastritunnus: 37101:003:0064) maaüksusel. Tegemist on miljööväärtuslikul alal asuva 1217 m2 suuruse elamumaaga. Planeeringuga kavandataske kuni kahe eluhoone püstitamine maksimaalse ehitusaluse pinnaga 350 m2. Maaüksus on olemasolevates piirides eksisteerinud enne Kärdla Linnavolikogu 21.06.2012 määrusega nr 35 kehtestatud „Kärdla linna üldplaneeringut”. Kavandatav hoonestus ühtib ümbritsevaga ning vastab Kärdla linna üldplaneeringu maakasutuse juhtfunktsioonile.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 20.04.2016–04.05.2016 ja avalik arutelu 05.05.2016 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413).

Korralduse ja planeeringulahendusega saab tutvuda aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=37995

Ülendi küla Kuivalauka maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavalitsuse 23. märtsi korraldusega nr 106 võeti vastu Ülendi küla Kuivalauka maaüksuse (katastritunnus: 39201:001:3680) detailplaneering maaüksuse sihtotstarbe muutmiseks ning ehitusõiguse määramiseks. Planeeringuala näol on tegu mereäärse 4,66 ha suuruse maatulundusmaaga, millel asub vana vundamendikoht. Detailplaneeringuga määratakse maaüksusele vastavalt üldplaneeringule ehitusõigus kuni kolme hoone püstitamiseks ehitusaluse pinnaga kuni 300 m2. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 11.04.2016–25.04.2016 ja avalik arutelu 26.04.2016 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413).

Vastuvõtmise korralduse ja planeeringuga saab tutvuda:

http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=37738

Detailplaneeringu vastuvõtmine Hausma tee 1, Hausma tee 2 ja Ranna tn 1 maaüksustel ja nendega piirneval rannaalal

Hiiu Vallavalitsuse 15.03.16 korraldusega nr 102 võeti vastu detailplaneering Kärdla linnas Hausma tee 1 (katastritunnus: 37101:003:0012), Hausma tee 2 (katastritunnus: 37101:003:0016) ja Ranna tn 1 (katastritunnus: 37101:003:0110 ) maaüksustel ja nendega piirneval rannaalal vastavalt Dagopen AB poolt koostatud tööle nr 15-10. Detailplaneeringu üldine eesmärk on viia ellu Kärdla linna üldplaneeringu lahendus ja planeerida suures osas sihtotstarbe ja kasutuseta maa mitmekülgne kasutuselevõtt ning mereäärse linnaruumi aktiviseerimine. Vastu võetud planeeringulahendusega kavandatakse seitset uut elamukrunti; päästejaama hoonet selle ajaloolises asukohas; supluskohta ja virgestusala teenindavaid rajatisi; äri- ja purjespordi tegevusi Hausma tee 1 kinnistul; Ranna tn 1 kinnistu hoonestus; avalikku roheala, koos vaadete avamisega ning piirkonna kergliiklusteede võrgustikku. Avaliku huvi väljaselgitamiseks toimub detailplaneeringu avalik väljapanek ajavahemikul 06.04.–20.04.2016, mil kõigil asjast huvitatutel on võimalus planeeringulahendusega tutvuda ning soovi korral ettepanekuid ja vastuväiteid esitada. Esilekerkinud küsimusi arutatakse 22.04.2016 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413) toimuval avalikul arutelul.
Vastuvõtmise korralduse ja planeeringulahendusega saab tutvuda Hiiu Vallvalitsuses ja internetis aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=37450

Planeeringuga seotud küsimustele vastab arhitekt-planeeringute peaspetsialist Jürgen Vahtra
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. Tel: 53038128

Valli tn 11 detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavalitsuse 2. märtsi korraldusega nr 84 võeti vastu detailplaneering Valli tn 11 (katastritunnus: 37101:002:0950) maaüksusel. Tegemist on miljööväärtuslikul alal asuva 3388 m² suuruse elamukrundiga, millel asub pooleliolev kehtiva ehitusloaga elamu. Planeeringuga jagatakse kinnistu kaheks krundiks ja määratakse uutele kruntidele ehitusõigus elamute ja abihoonete püstitamiseks. Koos elamumaa sihtotstarbega määratakse kruntidele 5% ulatuses ärimaa sihtotstarve, et tulevikus väikeses mahus pakkuda kodumajutuse teenust. Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 24.03.2016– 07.04.2016 ja avalik arutelu 08.04.2016 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413).

Korralduse ja planeeringulahendusega saab tutvuda aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=37133

Luidja küla Luidja maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavalitsuse 15.02.2016 korraldusega nr 51 võeti vastu Luidja küla Luidja maaüksuse (katastritunnus: 39201:002:2670) detailplaneering maatulundusmaast elamukrundi eraldamiseks, ning sellele ehitusõiguse määramiseks. Planeeringuala hõlmab 3.48 ha suurust valdavalt metsaga kaetud maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust, mida ümbritsevad hoonestatud kinnistud. Planeeringuga eraldatakse maaüksuse põhjaosast ca 1 ha suurune elamukrunt, kuhu nähakse ette kuni viis hoonet kogupindalaga kuni 450 m2. Kavandatavad muutused planeeringualal on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga. Avalik väljapanek ajavahemikul 03.03–17.03.2016 ja avalik arutelu 18.03.2016 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Planeeringuga saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=36525

Reigi küla Kootsaare-Otsa detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavolikogu 28. jaanuari 2016 otsusega nr 226 võeti vastu detailplaneering Reigi küla Kootsaare-Otsa (katastritunnus: 39201:004:0878) 4619 m2 suurusel hoonestatud maaüksusel eesmärgiga määrata krundi ehitusõigus. Planeeringuala on hoonestatud ja asub täielikult hoiualal. Koostatav planeeringulahendusega tehakse ettepanek Kõrgessaare valla üldplaneeringu muutmiseks, mis seisneb hoonestusala määramises krundi piirile lähemale kui 20 m. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 22. veebruar - 21. märts 2016 ja avalik arutelu 22. märtsil 2016 kell 16:00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413).
Vastuvõtmise otsuse ja detailplaneeringuga saab tutvuda:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=36125

Kärdla linna Alato tn 26 maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavolikogu 29. detsembri otsusega nr 220 võeti vastu Kärdla linnas Alato tn 26 maaüksuse (katastritunnus: 37101:013:0300) detailplaneering millega määratakse maaüksusele ehitusõigus 3 hoone ehitamiseks kokku kuni 330 m2 -se ehitusaluse pindalaga. Planeeringuala näol on tegu 1155 m2 suuruse 100% elamumaa sihtotstarbega katastriüksusega, mis asub Kärdla linna üldplaneeringu järgse elamumaa juhtfunktsiooniga maa-alal. Planeeringulahendusele ei rakendada Kärdla Linnavolikogu 21.06.2012 määruse nr 35 „Kärdla linna üldplaneering” lk 18 nõuet detailplaneeringute koostamisele, mille kohaselt „elamumaa juhtfunktsiooniga maa-alal on elamukrundi minimaalseks suuruseks 1500 m²” kuna maaüksus on eksisteerunud olemasolevates piirides, enne Kärdla linna üldplaneeringu kehtestamist ning sellele on Hiiumaa Arhitektuuribüroo poolt 26.10.1990 koostatud arhitektuur-planeerimise ülesanne ning sidumisprojekt, mis näitavad, et maa-alale on juba algselt eluhoonestust kavandatud. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 10. jaanuar – 7. veebruar 2016 ja avalik arutelu 8. veebruaril kell 16:00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdal 92413).

Otsuse ja planeeringulahendusega saab tutvuda ka aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=34718

Paope küla Toominga maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavolikogu 17. septembri otsusega nr 188 võeti vastu Paope küla Toominga maaüksuse (katastritunnus: 39201:002:0700) detailplaneering vastavalt Dagopen Arhitektuuribüroo OÜ tööle nr 15-20. Planeeringu koostamise eesmärgiks on maaüksuse sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine 0,44 ha suurusel maatulundusmaa maaüksusel. Planeeringuga kavandatakse antud maa-alal kehtiva üldplaneeringu muutmist elamukrundi miinimum suuruse osas, kuna olemasoleva maaüksususe suurendamine naaberkinnistute arvel ei ole praktiliselt võimalik ning ehitusõiguse määramine olemasolevate hoonestatud kruntide vahele ei mõju negatiivselt olemasolevale asustusele ega kujuta tavapärasest suuremat ohtu keskkonnale.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 5. oktoober kuni 2. november 2015, mil kõigil on võimalik Hiiu Vallavalitsuses planeeringulahendusega tutvuda ja soovi korral esitada ettepanekuid või vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise korral arutatakse tekkinud küsimusi avalik arutelu käigus 3. novembril 2015 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413).
Otsuse ja planeeringulahendusega saab tutvuda ka aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=30771

Kõpu küla Mäekalda maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiu Vallavalitsuse 9. septembri korraldusega nr 412 võeti vastu Kõpu küla Mäekalda (katastritunnus: 39201:001:2992) maaüksuse detailplaneering vastavalt Dagopen Arhitektuuribüroo OÜ tööle nr 15-19. Planeeringuga eraldatakse 8.88 ha suurusest maatulundusmaa maaüksusest olemasolevate väikeehitistega elamumaa krunt ning määratakse sellele hoonestusala ja ehitusõigus maksimaalselt 7-le hoonele, ehitusaluse pindalaga kuni 450 m2 koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. Planeeringuala asub osaliselt Kõpu küla miljööväärtuslikul alal. Kavandatava planeeringulahendusega ei taotleta Kõrgessaare üldplaneeringu muutmist.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 30. september – 14. oktoober 2015, mil kõigil on võimalik planeeringulahenduse kohta esitada ettepanekuid või vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise korral ja huviliste olemasolul arutatakse tekkinud küsimusi avalik arutelu käigus 15. oktoobril 2015 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413).
Planeeringulahendusega saab tutvuda aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=25307

 

Detailplaneeringu vastuvõtmine Paope külas Uue-Tagapõllu maaüksusel

Hiiu Vallavalitsuse 12. augusti korraldusega nr 372 võeti vastu detailplaneering Paope külas Uue-Tagapõllu maaüksusel (katastritunnus: 39201:002:0800) vastavalt Matto Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ tööle nr. MB15_DP04.
Planeeringuala näol on tegu 3.10 ha suuruse hoonestatud maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksusega Paope küla lääneosas, mis asub täielikult Paope loo hoiualal. Planeering piiritleb hoonestusala olemasoleva õueala ümber ja seab hoonete suurimaks ehitusaluseks pinnaks 400 m2. Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 31. august – 14. september 2015 ja avalik arutelu 15. septembril 2015 kell 16:00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413).
Korralduse peale on õigus esitada vaie Hiiu Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik korraldusest teada sai või oleks pidanud teada saama.

Korralduse ja vastu võetud planeeringuga saab tutvuda aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=29868

Kärdla linna Lubjaahju tn 3 detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavalitsuse 29. juuli 2015 korraldusega nr 345 võeti vastu Kärdla linnas Lubjaahju tn 3 (katastritunnus: 37101:001:0560) detailplaneering vastavalt Dagopen Arhitektuuribüroo tööle nr 14 – 42. Ca. 7400 m2 planeeringuala asub üldplaneeringujärgsel miljööväärtuslikul alal. Hetkel kehtib maaüksusele „Lubjaahju tänava ja Nuutri jõe vahelise maa-ala detailplaneering" (DAGOpen OÜ töö nr. 05-159). Detailplaneeringuga kavandatakse Rannapaargu kohvik-ööklubi laiendamist terrassi ja majutusosa näol. Ühtlasi on lahendatud avalik parkimisala lähtudes parkimisvajaduse kasvust. Planeeringulahendus on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 17. – 31. august 2015 ning selle käigus laekunud ettepanekuid ja vastuväiteid arutatakse avalik arutelu käigus, mis toimub 2. septembril 2015 kell 16:00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413)

Korralduse ja vastu võetud detailplaneeringuga saab tutvuda internetis aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=29536

 

TÄIENDUS (04.09.2015): Avaliku väljapaneku käigus ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud ning avalikul arutelul arutelupunktid ja osalejad puudusid.