Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kalana küla Nõupidamiste maja maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavolikogu 15. detsembri otsusega nr 325 võeti vastu Kalana küla Nõupidamiste maja maaüksuse (katastritunnus: 39201:001:0550) detailplaneering vastavalt Dagopen Arhitektuuribüroo tööle nr 16-15. Detailplaneeringu lahendusega nähakse ette elamumaa sihtotstarbe muutmine 50 % ulatuses ärimaaks ning määratakse ehitusõigus kuni 6 elu- ja majutushoonete püstitamiseks maksimaalse ehitusaluse pinnaga 400m2. Looduskaitsealast ümbritsetud hoonestamata ning metsane planeeringuala asub mere ääres. Juurdepääs on kavandatud Kaleste-Kalana metsateelt. Kehtivas üldplaneeringus on ranna ehituskeeluvöönd planeeringualal vähendatud. Ärifunktsiooni määramisega muudetakse alal kehtivat üldplaneeringut. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 05.01.2017–05.02.2017 ja avalik arutelu 06.02.2017 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Avaliku väljapaneku käigus on võimalik planeeringu kohta arvamusi ja vastuväiteid esitada. Kontaktisik: Jürgen Vahtra 53038128.
Otsusega ja vastuvõetud planeeringuga saab tutvuda Hiiu valla dokumendiregistris aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=45745