Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kõpu küla Mäekalda maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiu Vallavalitsuse 9. septembri korraldusega nr 412 võeti vastu Kõpu küla Mäekalda (katastritunnus: 39201:001:2992) maaüksuse detailplaneering vastavalt Dagopen Arhitektuuribüroo OÜ tööle nr 15-19. Planeeringuga eraldatakse 8.88 ha suurusest maatulundusmaa maaüksusest olemasolevate väikeehitistega elamumaa krunt ning määratakse sellele hoonestusala ja ehitusõigus maksimaalselt 7-le hoonele, ehitusaluse pindalaga kuni 450 m2 koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. Planeeringuala asub osaliselt Kõpu küla miljööväärtuslikul alal. Kavandatava planeeringulahendusega ei taotleta Kõrgessaare üldplaneeringu muutmist.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 30. september – 14. oktoober 2015, mil kõigil on võimalik planeeringulahenduse kohta esitada ettepanekuid või vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise korral ja huviliste olemasolul arutatakse tekkinud küsimusi avalik arutelu käigus 15. oktoobril 2015 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413).
Planeeringulahendusega saab tutvuda aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=25307