Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Detailplaneeringu vastuvõtmine Paope külas Uue-Tagapõllu maaüksusel

Hiiu Vallavalitsuse 12. augusti korraldusega nr 372 võeti vastu detailplaneering Paope külas Uue-Tagapõllu maaüksusel (katastritunnus: 39201:002:0800) vastavalt Matto Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ tööle nr. MB15_DP04.
Planeeringuala näol on tegu 3.10 ha suuruse hoonestatud maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksusega Paope küla lääneosas, mis asub täielikult Paope loo hoiualal. Planeering piiritleb hoonestusala olemasoleva õueala ümber ja seab hoonete suurimaks ehitusaluseks pinnaks 400 m2. Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 31. august – 14. september 2015 ja avalik arutelu 15. septembril 2015 kell 16:00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413).
Korralduse peale on õigus esitada vaie Hiiu Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik korraldusest teada sai või oleks pidanud teada saama.

Korralduse ja vastu võetud planeeringuga saab tutvuda aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=29868