Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kärdla linna Uus tn 12 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiu Vallavolikogu 18. detsembri 2014 otsusega nr 124 võeti vastu Uus tn 12 detailplaneering Kärdla linnas vastavalt DAGOpen OÜ Arhitektuuribüroo tööle nr 14-33.
Planeeringuala näol on tegu Kärdla kirdeosas miljööväärtuslikul alal paikneva 4219 m² suuruse ühiskondlike ehitiste maaga (katastritunnus 37101:004:0004). Planeeringualal paiknevad hooned (hooned: endine ambulatoorium, kelder ja kaks kuuri) ja see on haljastatud.

Planeeringu eesmärgiks on maaüksusele ehitusõiguse määramine uue hoonestuse püstitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. Planeeringuga nähakse ette ehitusõigus ühe kahekordse kuni 1400 m2 ehitusaluse pinnaga hoone (hooldekodu) ehitamiseks, mis on kooskõlas SA Hiiumaa Haigla poolt tellitud hooldekodu eskiisprojektiga (DAGOpen Arhitektuuribüroo töö nr 14 – 02).

Planeeringulahendus on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga.


Detailplaneeringu avalik väljapanek otsustati korraldada ajavahemikul 2.- 16. jaanuar 2014, mille
käigus on kõigil isikutel võimalik esitada ettepanekuid ja vastuväited antud planeeringulahendusele.

Planeeringulahendusega saab tutvuda Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413) ja
internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=22412

Otsusega saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=22366


Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 19. jaanuaril 2014 kell 16:00 Hiiu Vallavalitsuses.