Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Kalana külas Kaluri ja Rannakaluri maaüksustel

Volikogu otsusega 15.06.2017 nr 367 tunnistati kehtetuks Kalana küla Rannakaluri (katastriüksus: 39201:001:0459; kinnistu nr: 114933) ja Kaluri (katastriüksus: 39201:001:0458; kinnistu nr: 683133) maaüksuste detailplaneering vastavalt omaniku 24.04.2017 taotlusele. Rannakaluri maaüksusel kehtib Kõrgessaare Vallavalitsuse 15.08.2008 korraldusega nr 260 kehtestatud Rannakaluri kinnistu detailplaneering (OÜ DAGOpen Projektbüroo töö nr 08-76- lisa 1) ning Kaluri maaüksusel kehtib Kõrgessaare Vallavalitsuse 29.11.2007 korraldusega nr 399 kehtestatud Kaluri kinnistu detailplaneering (OÜ DAGOpen Projektbüroo töö nr 07-86- lisa 2) Omaniku eesmärk on edaspidi kahe kõrvutiasetseva krundi terviklik arendamine äriotstarbel ning alal kehtivad planeeringud piiravad tegevusi, kuna ei käsitle kahte krunti ühe tervikuna. Detailplaneeringu kohustusega tegevuste kavandamisel koostatakse maa-alale uus detailplaneering. Detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud vähemalt viis aastat ja detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima ning planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringute elluviimisest loobuda. Otsuse ja planeeringutega saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=51429