Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Detailplaneeringu kehtestamine Kärdla linnas Uus tn 12 maaüksusel

Hiiu Vallavolikogu 19. veebruar 2015 otsusega nr 143 kehtestati Uus tn 12 detailplaneering Kärdla linnas vastavalt DAGOpen OÜ Arhitektuuribüroo tööle nr 14-33.
Planeeringuala näol on tegu Kärdla kirdeosas miljööväärtuslikul alal paikneva 4219 m² suuruse ühiskondlike ehitiste maaga (katastritunnus 37101:004:0004). Planeeringualal paiknevad hooned (hooned: endine ambulatoorium, kelder ja kaks kuuri) ja see on haljastatud.
Planeeringu eesmärgiks on maaüksusele ehitusõiguse määramine uue hoonestuse püstitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. Planeeringuga nähakse ette ehitusõigus ühe kahekordse kuni 1400 m2 ehitusaluse pinnaga hoone (hooldekodu) ehitamiseks, mis on kooskõlas SA Hiiumaa Haigla poolt tellitud hooldekodu eskiisprojektiga (DAGOpen Arhitektuuribüroo töö nr 14 – 02).
Planeeringulahendus on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu avalik väljapanek korraldati ajavahemikul 2.- 16. jaanuar 2014, mille
käigus vastuväiteid ja ettepanekuid ei esitatud.
Kehtestatud planeeringulahendusega saab tutvuda Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413) ja internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=22412

Kõrgessaare alevikus Kirikulahe ja Künaaugu äärse maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavolikogu 20. novembri otsusega nr 117 kehtestati Kirikulahe ja Künaaugu äärse maa-ala detailplaneering Kõrgessaare alevikus külas vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle 13-19. Detailplaneering on algatatud 13. mai 2011 Kõrgessaare Vallavolikogu otsusega. Detailplaneeringu eesmärgiks on suures osas jätkuvalt riigi omandis olevale ca 29 ha suurusele maa-alale uute maaüksuste moodustamine ja ehitusõiguse määramine kavandatava Läänemere Teadmuskeskuse rajamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete määramisega, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. Läänemere Teadmuskeskus on planeeritud kui multifunktsionaalne teadus-, haridus- ja kultuuriasutus või siis külastuskeskus-teemapark, kus on võimalik läbi viia koolitusi, puhketegevusi, loodusuuringuid ning avalikke üritusi. Teadmuskeskuse hoone asukoht ning tegevuste Läänemere-orientatsioon toetavad merele suunatud matka- ja puhkeradade rajamist ning lihtsamate puhkerajatiste püstitamist Kirikulahe ja Künalahe kaldale.

Detailplaneeringuga vähendati Kõrgessaare valla üldplaneeringu järgset Künaaugu ja Kirikulahe kalda ehituskeeluvööndit.

Üldplaneeringu järgselt on alale kavandatud kalakasvatuse rajamine, kuid käesolev planeering määrab krundi kasutamise sihtotstarveteks 75% protsendi ulatuses teadus-, haridus- ja lasteasutuste maa; 20% ulatuses kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa; 5% ulatuses sadama maa.

Planeering määrab ehitusõiguse kuni 1500 m² ehitusealuse pindalaga kahekordse hoone ehitamiseks maksimaalse lubatud kõrgusega 8,0 m.

Otsusega saab tutvuda aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=21610

 

 

Kärdla linnas Kõrgessaare mnt 27 detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 22 oktoobri 2014 korraldusega nr 600 kehtestati Kärdla linnas Kõrgessaare mnt 27 maaüksusel (katastritunnus: 37101:010:0340) detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Arhitektuuribüroo tööle nr. 14-17

Detailplaneering näeb ette 5680 m2 suuruse maaüksuse jagamise kaheks elamukrundiks ning määrab määrab tekkivatele kruntidele ehitusõigused koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikus 2.-16. oktoober 2014 ning selle käigus ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.

Detailplaneeringuga saab tutvuda aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=18902

 

Mardihansu külas Liivaranna maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavolikogu 18. septembri 2014 otsusega nr 100 kehtestati Hiiu valla Mardihansu küla Liivaranna maaüksuse (katastritunnus: 39201:002:0280) detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ projektbüroo tööle nr 11-47.

Planeeringu järgselt jagatakse 1,6 ha suurune maaüksus kaheks ning määratakse uuele 1 ha suurusele elamumaa sihtotstarbega maaüksusele ehitusõigus elamu ja abihoonete ehitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. Detailplaneering muudab Kõrgessaare valla üldplaneeringu Läänemere ranna ehituskeeluvööndit linnuvaatlustorni ning selle juurdepääsutee ulatuses.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil 3.- 16. veebruar 2014 ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.

Detailplaneeringu dokumentidega on võimalik tutvuda aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=20185

Kärdlas Hiiu tn 23 detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavolikogu 26.06.2014 otsusega nr 84 kehtestati Hiiu tn 23 maaüksuse detailplaneering vastavalt Matto Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ tööle nr MB13_DP03.

Planeeringuga jagatakse maaüksus kaheks elamukrundiks ja määratakse neile ehitusõigus maksimaalselt 3 hoone püstitamiseks. Jõepoolsel krundil vähendati Kärdla üldplaneeringujärgset Nuutri jõe ehituskeeluvööndit. Ehituskeeluvööndi vähendamisel on lähtutud väljakujunenud ehitusjoonest ning see on põhjendatud, kuna sellega võimaldatakse efektiivsemat maakasutust linna territooriumil.

Planeerimisprotsessi käigus 13. jaanuar – 09. veebruar toimunud planeeringu avalikul väljapanekul ja 10. veebruaril toimunud avalikul arutelul vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud.

Kehtestatud detailplaneeringu dokumendid on kättesaadavad aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/document.aspx?id=17711

Kärdlas Väike-Sadama 16 detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavolikogu 22. mai 2014 otsusega nr 78 kehtestati Kärdlas Väike-Sadama 16 maaüksuse detailplaneering. Planeeringuga liidetakse olemasolevad Väike-Sadama tn 16 ja Väike sadama tn 14a maaüksused üheks maaüksuseks ja määratakse ehitusõigus ühe uue hoone püstitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimise, liikluskorralduse lahendamise ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. Detailplaneeringu koostamisel on lähtutud Kärdla linna üldplaneeringust, kus kinnistu asub detailplaneeringu kohustusega elamu- ja ärimaal. Planeeritav ala jääb Kärdla sadama lähipiirkonda. Detailplaneeringuga kavandatakse ühe hoone ehitamist lubatud suurima ehitusealuse pindalaga 500 m² ja lubatud suurima kõrgusega maapinnast 8,0 m. Planeerimisprotsessi käigus on hangitud nõuetekohased kooskõlastused ja korraldatud planeeringu avalik väljapanek perioodil 07.-20. aprill 2014, mille käigus vaided ega ettepanekuid ei esitatud. Otsusega on võimalik tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/document.aspx?id=16704 

Tammistu külas Lepiku maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 7. mai 2014 korraldusega nr 302 kehtestati Tammistu külas Lepiku maaüksuse detailplaneeringu vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 13-61.

Detailplaneering näb ette 1,4 hektari suuruse elamukrundi eraldamist 11,34 hektari suurusest maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksusest ning määrab sellele ehitusõiguse kuni 3 hoone püstitamiseks.

Planeering on kooskõlas Kõrgessaare Valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/document.aspx?id=13739

Suureranna külas Soomänni, Männiranna ja Lepasoo maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 7. mai 2014 korraldusega nr. 303 kehtestati Suureranna külas Soomänni, Männiranna ja Lepasoo maaüksuste detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 13-55.

Planeering näeb ette kolme olemasoleva elamumaa sihtotstarbega maaüksuste liitmise üheks ca. 6,3 ha suuruseks elamukrundiks ning määrab sellele ehitusõiguse kuni 4 hoone püstitamiseks.

Planeering on kooskõlastanud Elektrilevi OÜ, Elion Ettevõtted AS, Keskkonnaamet ja Maanteeamet. Planeering on kooskõlas Kõrgessaare Valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/document.aspx?id=13759

Käina mnt. 23E detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 7. mai 2014 korraldusega nr 301 kehtestati Kärdla linnas Käina mnt. 23E detailplaneering vastavalt OÜ Visahing Designer Agency tööle nr 2-01-2011a.

Detailplaneering näeb ette olemasoleva tootmismaa sihtotstarbega Käina mnt. 23E maaüksuse jagamist kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning nendele ehitusõiguse määramise elamute ja abihoonete püstitamiseks.

Planeeringu on kooskõlastanud Lääne-Eesti Päästekeskus, Maanteeamet, Tehnovõrkude valdajad ning see on kooskõlas kehtiva Kärdla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/document.aspx?id=13738

Tiharu küla Aastapõllu maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 16. aprill 2014 korraldusega nr 262 kehtestati Tiharu küla Aastapõllu maaüksuse detailplaneering vastavalt Dagopen projektbüroo tööle nr 13-54. Koostatud detailplaneering seab 1,22 ha suurusele hoonestamata maaüksusele ehitusõiguse kuni kolme uue hoone püstitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete, tehnovõrkude ja liikluskorraldusega. Detailplaneering määrab krundile kehtivad piirangud ja kitsendused. Planeerimisprotsessi käigus on hangitud nõuetekohased kooskõlastused ja korraldatud avalik väljapanek, mille käigus vaided ega ettepanekuid ei esitatud.

Kehtestatud detailplaneeringuga on kättesaadav Hiiu Vallavalitsuses ja aadressil http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/document.aspx?id=13106

Detailplaneeringu kehtestamise korraldust saab vaidlustada Planeerimisseaduse § 26 lõigete 1 ja 2 alusel.