Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kõpu küla Mäekalda maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavolikogu 19. novembri otsusega nr 205 kehtestati Kõpu küla Mäekalda (katastritunnus: 39201:001:2992) maaüksuse detailplaneering vastavalt Dagopen Arhitektuuribüroo OÜ tööle nr 15-19. Planeeringuga eraldatakse 8.88 ha suurusest maatulundusmaa maaüksusest olemasolevate väikeehitistega elamumaa krunt ning määratakse sellele hoonestusala ja ehitusõigus maksimaalselt 7-le hoonele, ehitusaluse pindalaga kuni 450 m2 koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. Planeeringuala asub osaliselt Kõpu küla miljööväärtuslikul alal. Planeering on kooskõlas üldplaneeringuga. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.
Otsuse ja kehtestatud planeeringulahendusega saab tutvuda aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=33315

Detailplaneeringu kehtestamine Paope külas Uue-Tagapõllu maaüksusel

Hiiu Vallavalitsuse 2. oktoobri korraldusega nr 441 kehtestati detailplaneering Paope külas Uue-Tagapõllu maaüksusel (katastritunnus: 39201:002:0800) vastavalt Matto Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ tööle nr. MB15_DP04. Planeeringuala näol on tegu 3.10 ha suuruse hoonestatud maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksusega Paope küla lääneosas, mis asub täielikult Paope loo hoiualal. Planeering on kooskõlastatud Keskkonnameti poolt. Planeering piiritleb hoonestusala olemasoleva õueala ümber ja seab hoonete suurimaks ehitusaluseks pinnaks 400 m2. Planeeringulahendus on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga. 31. august – 14. september 2015 toimunud avaliku väljapaneku käigus ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud ning 15. septembril 2015 kell 16:00 Hiiu Vallavalitsuses kavandatud avalikul arutelul puudusid arutelupunktid.
Korralduse ja planeeringulahendusega saab tutvuda ka aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=31734

 

Kärdla linnas Aia tn 7b maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavolikogu 17. septembri otsusega nr 186 kehtestati Aia tn 7b (katastritunnus: 37101:008:0029) maaüksuse detailplaneering vastavalt Matto Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ tööle nr MB15_DP07. Detailplaneeringuala näol tegemist Kärdla miljööväärtuslikul alal asuva detailplaneeringut omava 1347 m2 suuruse elamukrundiga. Detailplaneeringuga suurendati krundi võimalikku ehitusalust pinda 35 m2 võrra (275 m2 -ni) ja hoonestusala kooskõlastatult naaberkinnisasja omanikuga. Planeeringulahendus on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga. Detailplaneeringu avalik väljapaneku käigus 16 juuli – 30. juuli 2015 ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud.

Kärdla linna Lubjaahju tn 3 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavolikogu 17. septembri 2015 otsusega nr 187 kehtestati Kärdla linnas Lubjaahju tn 3 (katastritunnus: 37101:001:0560) detailplaneering vastavalt Dagopen Arhitektuuribüroo tööle nr 14 – 42. Ca. 9000 m2 suurune planeeringuala asub üldplaneeringujärgsel miljööväärtuslikul alal. Planeering muutis osaliselt kehtetuks alal kehtinud „Lubjaahju tänava ja Nuutri jõe vahelise maa-ala detailplaneering"-u (DAGOpen OÜ töö nr. 05-159). Detailplaneering määrab krundile uue täiendava kasutusotstarbe majutushoone maa (40 % ulatuses)ja näeb ette rannapaargu kohvik-ööklubi laiendamise majutusosa näol. Ühtlasi rajatakse alale uus ja suurem parkla. Planeeringulahendus on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 17. – 31. august 2015 ning selle käigus ettepanekuid ja vastuväiteid ei laekunud.

Kalana küla Vindi, Ankru ja Kiilu maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 2. septembri korraldusega nr 397 kehtestati Kalana küla Vindi, Ankru ja Kiilu maaüksuste (katastritunnused: 39201:001:0547; 39201:001:0554; 39201:001:0553) detailplaneering vastavalt Dagopen Arhitektuuribüroo tööle 15-35. Planeeringuala näol on tegu Kalana küla tiheasustusalal asuva kolme elamukrundiga.
Detailplaneeringut menetleti seaduses ette nähtud lihtsustatud korras ja sellega muudeti maa-alal kehtiva detailplaneeringu (Suurekapteni kinnistu detailplaneering- Dagopen OÜ töö nr 08-57) järgset Vindi kinnistu juurdepääsutee asukohta. Planeeringuga ei muudetud kehtivat üldplaneeringut.
Korraldusega saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=30518

 

Kõrgesaare aleviku Nõmmerga tee 13 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 26. augusti korraldusega nr 391 kehtestati Kõrgesaare aleviku Nõmmerga tee 13 maaüksuse (katastritunnus: 39201:002:1462) detailplaneering vastavalt Matto Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ tööle nr MB15_DP05. Detailplaneeringuga määratakse krundi ehitusõigus elamute ning abihoonete püstitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude, liikluskorralduse planeerimise ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. Planeeringulahendus on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu avalik väljapaneku käigus ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.
Korraldusega saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=30404

Kärdla linna Vabaduse tn 6 ja Vabaduse tn 8 maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavolikogu 19. augusti otsusega nr 177 kehtestati detailplaneering Kärdla linna Vabaduse tn 6 ja Vabaduse tn 8 (katastritunnused: 37101:002:0004, 37101:002:0005) maaüksustel vastavalt Dagopen Arhitektuuribüroo tööle nr 14-25. Detailplaneering määrab ärimaa sihtotstarbega maaüksustele ehitusõiguse uute ehitiste püstitamiseks. Kavandatav planeeringuala asub Kärdla üldplaneeringujärgsel miljööväärtuslikul alal hõlmab ca. 3500 m2 Planeeringualal asub valgustite kauplus ja sanitaartehnika kauplus. Planeeringuga nähakse ette tulevane hoonestus, liikluskorraldus, trassid ning juurdepääsud. Kavandatavad ruumilised muutused on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga.
Otsusega saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=30338

Poama küla Kopli maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 8. juuli korraldusega nr 319 kehtestati Poama küla Kopli maaüksuse (katastritunnus: 39201:002:1462) detailplaneering vastavalt Matto Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ tööle nr MB15_DP03. Detailplaneeringuga jagatakse 16.84 ha suurune maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksus viieks. Kahele uuele maaüksusele määratakse elamumaa sihtotstarve ja ehitusõigus elamute ning abihoonete püstitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude, liikluskorralduse planeerimise ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga. Planeeringuga saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=27268

Kärdla linna Männiku tee 4 detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 20. mai 2015 korraldusega nr 193 kehtestati detailplaneering Kärdlas 12844 m² suurusel Männiku tee 4 maaüksusel vastavalt Matto MKB tööle nr MB15DP_01. Planeeringuga kavandatakse kuni kuue laohoone ehitamist ehitusaluse kogupinnaga kuni 6000 m² ja maksimaalse kõrgusega vastavalt krundiosale 10 või 12 m. Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga ja saanud vajalikud kooskõlastused.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 13.- 24. aprill 2015 ja avalik arutelu 27 aprillil kell 16:00 Hiiu Vallavalitsuses. Avaliku väljapaneku käigus vastuväiteid või ettepanekuid ei esitatud ning arutelule osalejaid ei saabunud. Planeeringulahendusega saab tutvuda Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413) või internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=26958

 

Palli küla Järve maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 22. aprilli 2015 korraldusega nr 146 kehtestati detailplaneering 2.34 ha suurusel Palli küla Järve maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksusel (katastritunnus 39201:001:3220) vastavalt Dagopen OÜ Arhitektuuribüroo tööle nr 14-47. Planeeringualal puudub olemasolev hoonestus. Planeering näeb ette sihtotstarbe muutmise elamumaaks ning ehitusõiguse ühe põhihoone ja kuni kahe abihoone näol, ehitusaluse pinnaga kokku kuni 400m2. Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga.
Korraldusega saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=25925

Detailplaneeringu kehtestamine Kõrgessaare alevikus Lahe maaüksusel

Hiiu Vallavolikogu 19. veebruar 2015 otsusega nr 142 kehtestati Kõrgessaare alevikus Lahe maaüksuse (katastritunnus: 39201:004:0716) detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Arhitektuuribüroo tööle nr 14-11.
Planeering on koostatud puhkemaja ja selleks vajaliku taristu planeerimiseks. Planeeringu eesmärgiks on muuta kinnistu sihtotstarvet tootmismaast ärimaaks, määrata 4899 m2 suurusele krundile ehitusõigus kuni 300 m2 ehitusaluse pinnaga hoone püstitamiseks ja hoonestusala koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega.
Detailplaneeringuga vähendati Kõrgessaare valla üldplaneeringu järgset ehituskeeluvööndi piiri ja maakasutuse juhtfunktsiooni, et võimaldada efektiivsemat maakasutust hajaasustusega valla territooriumil. Keskkonnaamet on andnud nõusoleku üldplaneeringujärgse ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Kõrgessaare valla üldplaneeringuga määratud juhtfunktsiooni muutmine on lähtuvalt piirkonna turismipotentsiaalist ning naaberalale planeeritud Läänemere Teadmuskeskuse kontseptsioonist mõistlik. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul 15- 29 oktoober ja 30 ndal oktoobril toimunud avaliku arutelu käigus vastuväiteid ja ettepanekuid ei esitatud. Üldplaneeringut muutva planeeringu osas on tehtud nõutud järelvalvetoimingud ning Maavanem on andnud detailplaneeringule heakskiidu.
Kehtestatud laneeringulahendusega saab tutvuda Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413) ja internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=18846