Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Reigi küla Kootsaare-Otsa detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavolikogu 16.06.16 otsusega nr 281 kehtestati Reigi küla Kootsaare-Otsa (katastritunnus: 39201:004:0878) 4619 m2 suurusel hoonestatud maaüksusel eesmärgiga määrata krundi ehitusõigus. Planeeringuala asub täielikult hoiualal. Koostatav planeeringulahendusega tehakse ettepanek Kõrgessaare valla üldplaneeringu muutmiseks, mis seisneb hoonestusala määramises krundipiirile lähemale kui 20 m. Detailplaneeringu avalikustamise käigus ettepanekuid ja vastuväiteid ei laekunud.
Kehtestamise otsuse ja planeeringuga saab tutvuda internetis aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=40946

Kaleste küla Vidriku maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 15.06.16 korraldusega nr 269 kehtestati Kaleste küla Vidriku maaüksuse (katastritunnus: 20401:001:0073) detailplaneering millega muudetakse maaüksuse maatulundusmaa sihtotstarbe elamumaaks ja määratakse ehitusõigus hoonete püstitamiseks. Planeeringuala hõlmab ca 2,28 ha suurust valdavalt metsaga kaetud maa-ala, mis läänest piirneb hoonestatud kinnistuga. Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu avalikustamisel arvamusi ei esitatud.
Kehtestamise korralduse ja planeeringuga saab tutvuda internetis aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=40927

 

Meelste küla Sambla ja Rambla maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallvolikogu 19. mai 2016 otsusega nr 263 kehtestati Meelste küla Sambla ja Rambla maaüksuste (katastriüksused: 39201:004:0762; 39201:004:0482) detailplaneering vastavalt Dagopen OÜ Arhitektuuribüroo tööle nr 14-28. Planeeringuala hõlmab ca 18 ha ning seda läbib Tahkuna majaka riigitee. Planeeringu elluviimisel moodustatakse 7 elamukrunti millest 4-le rajatakse uus õueala ja hooned. Krundi ehitusõigused jäävad vahemikku 400 m² – 500 m². Planeeringulahendusega vähendatakse Kõrgessaare valla üldplaneeringu järgse Läänemere kalda ehituskeeluvööndit hoonete osas, mis jäävad kuni 20 m ulatuses ehituskeeluvööndisse. Avaliku väljapaneku käigus ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud ning planeering on saanud maavanemalt heakskiidu.
Kehtestamise otsuse ja planeeringuga saab tutvuda internetis aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=40066

Ülendi küla Kuivalauka maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 25. mai korraldusega nr 226 kehtestati Ülendi küla Kuivalauka maaüksuse (katastritunnus: 39201:001:3680) detailplaneering maaüksuse sihtotstarbe muutmiseks ning ehitusõiguse määramiseks. Planeeringuala näol on tegu mereäärse 4,66 ha suuruse maatulundusmaaga, millel asub vana vundamendikoht. Detailplaneeringuga määratakse maaüksusele vastavalt üldplaneeringule ehitusõigus kuni kolme hoone püstitamiseks ehitusaluse pinnaga kuni 300 m2. Detailplaneeringu avalik väljapaneku (11.04.2016–25.04.2016) ja avalik arutelu (26.04.2016) raames arvamusi ei esitatud. Kehtestamise korralduse ja planeeringuga saab tutvuda:

http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=40028

Kärdla linna Pikk tn 47 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 18. mai korraldusega nr 217 kehtestati Kärdla linna Pikk tn 47 maaüksuse (katastritunnus: 37101:008:0580) detailplaneering, vastavalt AA Arhitektid OÜ tööle nr DP15-02. Planeeringuga eraldatakse olemasolevast ja hoonestatud 7138 m² suurusest maaüksusest 1720 m2 ja 2153 m2 suurused elamukrundid ning määratakse kummalegi ehitusõigus kuni kolme hoone püstitamiseks ehitusaluse pinnaga kuni 250 m2. Uutele kruntidele juurdepääs tagatakse Pikalt tänavalt. Kavandatu on kooskõlas Kärdla Linnavolikogu 21.06.2012 määrusega nr 35 „Kärdla linna üldplaneering”. 27.04.16- 11.05.16 toimunud avaliku väljapaneku käigus arvamusi ja seisukohti ei laekunud. 12.05.16 toimuma pidanud avalikule arutelule huvitatud isikuid saabunud ning kirjalikke arvamusi ja seisukohti ei laekunud.

Korralduse ja kehtestatud planeeringulahendusega saab tutvuda Hiiu Vallavalitsuses (Kärdlas Keskväljak 5a) või aadressil:

http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=39859

Vabrikuväljak 2/2a, 4, 6 kinnistute ja nendega kirdest piirneva ala detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Hiiu Vallavolikogu 21.04.2016 otsusega nr 251 tunnistati osaliselt (Vabrikuväljak 4 maaüksuse ulatuses) kehtetuks Kärdla linnavolikogu 17.12.2009 otsusega nr 29 kehtestatud „Vabrikuväljak 2/2a, 4, 6 kinnistute ja nendega kirdest piirneva ala detailplaneering“ (Dagopen OÜ projektbüroo töö nr 08-98). Hiiu vald omanikuna soovis detailplaneeringu elluviimisest loobuda. Otsusega saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=38986

Kärdla linna Valli tn 11 detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavolikogu 21.04.2016 otsusega nr 249 kehtestati detailplaneering Kärdlas Valli tn 11 (katastritunnus: 37101:002:0950) maaüksusel. 3388 m² suurune elamukrunt jagati kaheks ning määrati ehitusõigused. Koos elamumaa sihtotstarbega määrati kruntidele 5% ulatuses ärimaa sihtotstarve, et tulevikus väikeses mahus pakkuda kodumajutuse teenust. Avaliku väljapaneku käigus ettepanekuid ega vastuväiteid ei laekunud. Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga. Korralduse ja detailplaneeringuga saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=38984

Alato tn 26 detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavolikogu 17. märtsi 2016 otsusega nr 239 kehtestati Kärdla linnas Alato tn 26 maaüksuse (katastritunnus: 37101:013:0300) detailplaneering maaüksusele ehitusõiguse määramiseks. Planeeringuala näol on tegu 1155 m2 suuruse elamumaa sihtotstarbega katastriüksusega, mis asub Kärdla linna üldplaneeringu järgse elamumaa juhtfunktsiooniga maa-alal. Maaüksusel puudub olemasolev hoonestus. Detailplaneeringuga otsustati mitte rakendada Kärdla Linnavolikogu 21.06.2012 määruse nr 35 „Kärdla linna üldplaneering” lk 18 nõuet maa-alal on elamukrundi minimaalseks suuruseks 1500 m²” kuna maaüksus on eksisteerunud olemasolevates piirides, enne Kärdla linna üldplaneeringu kehtestamist. Korraldusega saab tutvuda:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=37660

Planeeringuga saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=37322

Luidja küla Luidja maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 23.03.2016 korraldusega nr 105 kehtestati Luidja küla Luidja maaüksuse (katastritunnus: 39201:002:2670) detailplaneering maatulundusmaast elamukrundi eraldamiseks, ning sellele ehitusõiguse määramiseks. Planeeringuala hõlmab 3.48 ha suurust valdavalt metsaga kaetud katastriüksust, mida ümbritsevad hoonestatud kinnistud. Planeeringuga nähakse ette kuni viis hoonet kogupindalaga kuni 450 m2. Kavandatavad muutused planeeringualal on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga. Avaliku väljapaneku käigus 03.03–17.03.2016 ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud. Planeeringuga saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=37737

Paope küla Toominga maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavolikogu 29. detsembri otsusega nr 219 kehtestati Paope küla Toominga maaüksuse (katastritunnus: 39201:002:0700) detailplaneering vastavalt Dagopen Arhitektuuribüroo OÜ tööle nr 15-20. Planeeringuga muudeti maaüksuse sihtotstarve elamumaaks ja määrati ehitusõigus kuni 5 hoone püstitamiseks ehitusaluse pindalaga kokku kuni 400 m2. Planeeringuga muudeti alal kehtivat üldplaneeringut elamukrundi miinimumsuuruse osas, kuna olemasoleva maaüksususe suurendamine naaberkinnistute arvel ei olnud praktiliselt võimalik ning hoonestus ei mõju negatiivselt olemasolevale asustusele ega kujuta tavapärasest suuremat ohtu keskkonnale.Kehtestamise otsuse ja detailplaneeringuga saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=34715