Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kärdla linna Hausma tee 1, Hausma tee 2 ja Ranna tn 1 maaüksuste ning nendega piirneva rannaala detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavolikogu 20.10.2016 otsusega nr 305 kehtestati Kärdla linna „Hausma tee 1, Hausma tee 2 ja Ranna tn 1 maaüksuste ning nendega piirneva rannaala detailplaneering” vastavalt Dagopen OÜ poolt koostatud tööle nr. 15-10. Planeeringu alusel moodustatakse Kärdla linna üldplaneeringus toodud elamualale 7 uut elamukrunti ning lahendatakse avalik rannaala koos parkimise ja vaba aja veetmise võimalustega. Olemasolevale Ranna tn 1 kinnistule määrati hoonestusala ja täiendav ehitusõigus. Detailplaneering avalikustati perioodil 06.04.2016–20.04.2016 ning avalikud arutelud toimusid 22.04.2016 ja 10.06.2016. Planeeringus leidsid arvestamist mitmed piirkonna elanikelt saabunud ettepanekud, kuid jäid arvestamata Ranna tn 1 omaniku vastuväited kahe merepoolse elamukrundi kavandamisest loobumiseks. Hiiu vald ei pidanud Kärdla linna üldplaneeringus kavandatud elamualal kruntidest loobumist põhjendatuks kuna ümbrusesse jääb rohkelt üldkasutatavat maad ja roheala. Planeering on läbinud järelevalve ning saanud maavanema heakskiidu. Detailplaneeringu ja selle kehtestamise otsusega saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=44373