Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Luidja küla Luidja maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 23.03.2016 korraldusega nr 105 kehtestati Luidja küla Luidja maaüksuse (katastritunnus: 39201:002:2670) detailplaneering maatulundusmaast elamukrundi eraldamiseks, ning sellele ehitusõiguse määramiseks. Planeeringuala hõlmab 3.48 ha suurust valdavalt metsaga kaetud katastriüksust, mida ümbritsevad hoonestatud kinnistud. Planeeringuga nähakse ette kuni viis hoonet kogupindalaga kuni 450 m2. Kavandatavad muutused planeeringualal on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga. Avaliku väljapaneku käigus 03.03–17.03.2016 ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud. Planeeringuga saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=37737