Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kõpu küla Mäekalda maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavolikogu 19. novembri otsusega nr 205 kehtestati Kõpu küla Mäekalda (katastritunnus: 39201:001:2992) maaüksuse detailplaneering vastavalt Dagopen Arhitektuuribüroo OÜ tööle nr 15-19. Planeeringuga eraldatakse 8.88 ha suurusest maatulundusmaa maaüksusest olemasolevate väikeehitistega elamumaa krunt ning määratakse sellele hoonestusala ja ehitusõigus maksimaalselt 7-le hoonele, ehitusaluse pindalaga kuni 450 m2 koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. Planeeringuala asub osaliselt Kõpu küla miljööväärtuslikul alal. Planeering on kooskõlas üldplaneeringuga. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.
Otsuse ja kehtestatud planeeringulahendusega saab tutvuda aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=33315