Kalana küla Vindi, Ankru ja Kiilu maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 2. septembri korraldusega nr 397 kehtestati Kalana küla Vindi, Ankru ja Kiilu maaüksuste (katastritunnused: 39201:001:0547; 39201:001:0554; 39201:001:0553) detailplaneering vastavalt Dagopen Arhitektuuribüroo tööle 15-35. Planeeringuala näol on tegu Kalana küla tiheasustusalal asuva kolme elamukrundiga.
Detailplaneeringut menetleti seaduses ette nähtud lihtsustatud korras ja sellega muudeti maa-alal kehtiva detailplaneeringu (Suurekapteni kinnistu detailplaneering- Dagopen OÜ töö nr 08-57) järgset Vindi kinnistu juurdepääsutee asukohta. Planeeringuga ei muudetud kehtivat üldplaneeringut.
Korraldusega saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=30518