Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kõrgesaare aleviku Nõmmerga tee 13 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 26. augusti korraldusega nr 391 kehtestati Kõrgesaare aleviku Nõmmerga tee 13 maaüksuse (katastritunnus: 39201:002:1462) detailplaneering vastavalt Matto Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ tööle nr MB15_DP05. Detailplaneeringuga määratakse krundi ehitusõigus elamute ning abihoonete püstitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude, liikluskorralduse planeerimise ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. Planeeringulahendus on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu avalik väljapaneku käigus ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.
Korraldusega saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=30404