Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Detailplaneeringu kehtestamine Kõrgessaare alevikus Lahe maaüksusel

Hiiu Vallavolikogu 19. veebruar 2015 otsusega nr 142 kehtestati Kõrgessaare alevikus Lahe maaüksuse (katastritunnus: 39201:004:0716) detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Arhitektuuribüroo tööle nr 14-11.
Planeering on koostatud puhkemaja ja selleks vajaliku taristu planeerimiseks. Planeeringu eesmärgiks on muuta kinnistu sihtotstarvet tootmismaast ärimaaks, määrata 4899 m2 suurusele krundile ehitusõigus kuni 300 m2 ehitusaluse pinnaga hoone püstitamiseks ja hoonestusala koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega.
Detailplaneeringuga vähendati Kõrgessaare valla üldplaneeringu järgset ehituskeeluvööndi piiri ja maakasutuse juhtfunktsiooni, et võimaldada efektiivsemat maakasutust hajaasustusega valla territooriumil. Keskkonnaamet on andnud nõusoleku üldplaneeringujärgse ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Kõrgessaare valla üldplaneeringuga määratud juhtfunktsiooni muutmine on lähtuvalt piirkonna turismipotentsiaalist ning naaberalale planeeritud Läänemere Teadmuskeskuse kontseptsioonist mõistlik. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul 15- 29 oktoober ja 30 ndal oktoobril toimunud avaliku arutelu käigus vastuväiteid ja ettepanekuid ei esitatud. Üldplaneeringut muutva planeeringu osas on tehtud nõutud järelvalvetoimingud ning Maavanem on andnud detailplaneeringule heakskiidu.
Kehtestatud laneeringulahendusega saab tutvuda Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413) ja internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=18846