Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kärdlas Väike-Sadama 16 detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavolikogu 22. mai 2014 otsusega nr 78 kehtestati Kärdlas Väike-Sadama 16 maaüksuse detailplaneering. Planeeringuga liidetakse olemasolevad Väike-Sadama tn 16 ja Väike sadama tn 14a maaüksused üheks maaüksuseks ja määratakse ehitusõigus ühe uue hoone püstitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimise, liikluskorralduse lahendamise ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. Detailplaneeringu koostamisel on lähtutud Kärdla linna üldplaneeringust, kus kinnistu asub detailplaneeringu kohustusega elamu- ja ärimaal. Planeeritav ala jääb Kärdla sadama lähipiirkonda. Detailplaneeringuga kavandatakse ühe hoone ehitamist lubatud suurima ehitusealuse pindalaga 500 m² ja lubatud suurima kõrgusega maapinnast 8,0 m. Planeerimisprotsessi käigus on hangitud nõuetekohased kooskõlastused ja korraldatud planeeringu avalik väljapanek perioodil 07.-20. aprill 2014, mille käigus vaided ega ettepanekuid ei esitatud. Otsusega on võimalik tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/document.aspx?id=16704