Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Paope küla Uue-Tagapõllu maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 10. detsembri korraldusega nr 670 algatati detailplaneeringu koostamine Paope külas Uue-Tagapõllu maaüksusel (katastritunnus: 39201:002:0800) maaüksuse sihtotstarbe muutmiseks ja ehitusõiguse määramiseks. Planeeringuala näol on tegu 3.10 ha suuruse hoonestatud maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksusega Paope küla lääneosas, mis asub täielikult Paope loo hoiualal. Planeeringuga kavandatakse ehitusõiguse määramist uue põhioone ehitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. Planeeringuga nähakse ette katastriükuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks.

Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga

Detailplaneeringu algatamisega otsustati mitte algatada keskkonnmõju strateegilise hindamise aruande koostamist, kuna uue põhihoone rajamisega olemasolevale õuealale ei kaasne olulist keskkonnamõju.

Korralduse ja detailplaneeringu lähtetingimustega saab tutvuda aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=22122

 

Kärdla linnas Alato tn 26 detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavolikogu 20. novembri otsusega nr 118 algatati Kärdla linnas Alato tn 26 maaüksuse (katastritunnus: 37101:013:0300) detailplaneering maaüksusele ehitusõiguse määramiseks. Planeeringuala näol on tegu 1155 m2 suuruse elamumaa 100% sihtotstarbega katastriüksusega, mis asub Kärdla linna üldplaneeringu järgse elamumaa juhtfunktsiooniga maa-alal. Maaüksusel puudub olemasolev hoonestus.

Ühtlasi otsustati mitte rakendada Kärdla Linnavolikogu 21.06.2012 määruse nr 35 „Kärdla linna üldplaneering" lk 18 nõuet detailplaneeringute koostamisele, mille kohaselt „elamumaa juhtfunktsiooniga maa-alal on elamukrundi minimaalseks suuruseks 1500 m²" elamumaa sihtotstarbega katastriüksuste puhul üldplaneeringu järgsel elamumaa juhtfunktsiooniga alal, kuna maaüksus on eksisteerunud olemasolevates piirides, enne Kärdla linna üldplaneeringu kehtestamist ning sellele on Hiiumaa Arhitektuuribüroo poolt 26.10.1990 koostatud arhitektuur-planeerimise ülesanne ning sidumisprojekt, mis näitavad, et maa-alale on juba algselt eluhoonestust kavandatud.

Hoonestuse kavandamine planeeringualale ei lähe vastuollu ümbritseva hoonestusega.

Detailplaneeringu algatamisega otsustati jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna eeldatavalt ei tulene planeeringus kavandatust olulist keskkonnamõju.

Otsuse ja detailplaneeringu lähtetingimustega saab tutvuda aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=21611

 

Poama küla Kopli maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 12. novembri korraldusega nr 625 algatati detailplaneeringu koostamine Poama külas Kopli maaüksusel (39201:002:1462) eesmärgiga jagada 16.84 ha suurune maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksus viieks ning määrata neist kahele elamumaa sihtotstarve ja ehitusõigus elamute ning abihoonete püstitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega.

Lisaks kahele elamukrundile moodustatakse kolm maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksust, millest kahel kasvab mets ning üks on lage põllumajandusmaa.

Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamisega otsustati mitte algatada keskkonnmõju strateegilise hindamise aruande koostamist, kuna kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju.

Korralduse ja detailplaneeringu lähtetingimustega saab tutvuda aadressil:

http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=21227

Kärdla linnas Hausma tee 1, Hausma tee 2 ja Ranna tn 1 detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavolikogu 18. septembri otsusega nr 103 algatati detailplaneeringu koostamine Kärdla linnas Hausma tee 1 (katastritunnus: 37101:003:0012), Hausma tee 2 (katastritunnus: 37101:003:0016) ja Ranna tn 1 (katastritunnus: 37101:003:0110 ) maaüksuste ja nendega piirneval rannaalal.

Detailplaneeringu eesmärgiks on lahendada Kärdla linnas olulise atraktiivse rannaäärse piirkonna ruumilahendus tuginedes Kärdla linna ülplaneeringule.

Hausma tee 2 idapoolses servas nähakse ette kaitsehaljastuse maa, et vähendada puhastist tingitud mõjusid elamu- ja rannaalale. Hausma tee 2 maaüksusel Ranna tn 1 ümbruses kavandatakse uute elamukruntide moodustamist. Planeeringuga määratakse kruntidele ehitusõigused, sihtotstarbed ja hoonestusala koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste seadmisega. Rannaalale soovitakse leida aktiivsemat avalikku kasutust soosiv ruumilahendus. Hausma tee 1 maaüksusele kavandatakse ehitusõiguse seadmist ärihoone rajamiseks.

Detailplaneeringu algatamisega otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist ning mitte koostada muinsuskaitse eritingimusi.

Paope küla Toominga maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavolikogu 18. septembri otsusega nr 102 algatati Hiiu valla Paope küla Toominga maaüksuse (katastritunnus 39201:002:0700) detailplaneeringu koostamine eesmärgiga määrata 0,44 ha suurusele maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksusele ehitusõigus.

Kõrgessaare valla üldplaneeringuga ei ole maa-ala juhtfunktsioon määratud.

Planeeringualal asub kuur ning maad kasutatakse aia- ja peenramaana. Antud planeeringu koostamine eeldab üldplaneeringut muutvat otsust, et näha 0,44 suurusele maaüksusele ehitusõigus eluotstarbelise hoone näol. Planeeringuala ümbritsevatel kruntidel asub eluotstarbeline hoonestus ja maaüksuse laiendamine kõrvalasuvate maaüksuste arvelt ei ole võimalik.

Samuti on olemas võimalikud juurdepääsud ning infrastruktuur, mistõttu ei muudaks hoonestuse püstitamine planeeringualal oluliselt olemasolevat asustust ja keskkonnaseisundit.

Detailplaneeringu algatamisega ei algatatud keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Kärdla linna Vabaduse tn 6 ja Vabaduse tn 8 detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavolikogu 21. augusti otsusega nr 94 algatati Kärdla linna Vabaduse tn 6 (katastritunnus: 37101:002:0005) ja Vabaduse tn 8 (katastritunnus: 37101:002:0004) maaüksuse detailplaneeringu koostamine kruntide ehitusõiguse määramiseks.

Kavandatav planeeringuala asub Kärdla üldplaneeringujärgsel miljööväärtuslikul alal ja ärimaal. Planeeringualal asub valgustite kauplus ja sanitaartehnika kauplus. Planeeringuala hõlmab ca. 3500 m2, ning sellel nähakse ette tulevane hoonestus, liikluskorraldus, trassid ning juurdepääsud.

Kavandatavad ruumilised muutused on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga.

Kärdla linna Lubjaahju tn 3 detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavolikogu 21. augusti otsusega nr 95 algatati Lubjaahju tn 3 (katastritunnus: 37101:001:0560) detailplaneering maaüksusele ehitusõiguse määramiseks ja seda ümbritseva avaliku kasutusega kontaktvööndi (rannaala ka parkimisplats) ruumilahenduse väljatöötamiseks.

Ca. 7400 m2 planeeringuala asub üldplaneeringujärgsel miljööväärtuslikul alal.

Hetkel kehtib maaüksusele „Lubjaahju tänava ja Nuutri jõe vahelise maa-ala detailplaneering" (DAGOpen OÜ töö nr. 05-159).

Kavandatav detailplaneeringulahendus näeb ette ehitusõiguse määramise eesmärgiga luua alus Rannapaargu kohvik-ööklubi laiendamiseks terrassi ja majutusosa näol. Kavandatavad ruumilised muutused on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga.

Palli küla Järve maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 13. august 2014 korraldusega nr 481 algatati 2.34 ha suuruse Palli küla Järve maaüksuse (katastritunnus 39201:001:3220) detailplaneeringu koostamine maaüksuse sihtotstarbe muutmiseks ja ehitusõiguse määramiseks.

Planeeringualal puudub olemasolev hoonestus.

Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga

Hirmuste küla Niidu maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 13. august 2014 korraldusega nr 480 algatati 1,53 ha suuruse Hirmuste küla Niidu maaüksuse (katastritunnus: 20401:001:0002) detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu eesmärgiks on maaüksuse sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks ja ehitusõiguse määramine elu- ja abihoonete ehitamiseks. Planeeringuala asub osaliselt Hirmuste hoiuala territooriumil.

Hiiu Vallavalituse koostatud detailplaneeringu strateegilise keskkonnamõju eelhinnangu ning Keskkonnameti seisukoha alusel jäeti algatamata detailplaneeringu strateegilise keskkonnamõju hindamine. Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga.

Meelste küla Sambla ja Rambla maaüksuste detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 23. juuli 2014 korraldusega nr 448 algatati Meelste külas Sambla (katastritunnus 39201:004:0315) ja Rambla (katastritunnus 39201:004:0482) maaüksuste detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ca 18 ha planeeringualal Sambla ja Rambla maaüksuste jagamine ning maakasutuse sihtotstarvete ning ehitusõiguste määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks. Kõrgessaare valla üldplaneering määrab maa-ala juhtfunktsiooniks elamuehituse reservmaa, mis vastab kavandatu elluviimist. Korraldusega saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=18336

Kärdla linna Uus tn 12 maaüksuse detailplaneeringu koostamine

Hiiu Vallavolikogu 20. märtsi 2014 otsusega 66 algatati Kärdla linna Uus tn 12 maaüksuse detailplaneeringu koostamine.

Planeeringu koostamise eesmärgiks on 4219 m2 suuruse krundi ehitusõiguse määramine hoolekandeasutuse hoone püstitamiseks. Krundile planeeritakse kuni kaks hoonet, maksimaalne ehitusalune pindala kuni 1800 m2, suurim kõrgus kuni 8 m, suurim korruselisus kuni kaks.

Kärdla linna üldplaneering on planeeringuala maakasutuse juhtfunktsiooniks määranud üldkasutatava hoone maa.

Detailplaneeringu koostamise algatmise otsuse ja lähteseisukohtadega on võimalik tutvuda aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/document.aspx?id=14815