Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Mangu küla Raudmäe detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 22. aprilli korraldusega nr 145 algatati detailplaneeringu koostamine Mangu külas Raudmäe (katastritunnus: 39201:004:2421) 8,68 ha suurusel hoonestatud maatulundusmaa maaüksusel eesmärgiga määrata ehitusõigus ja muuta maaüksuse sihtotstarvet. Planeeritav kinnistu on hoonestatud elu- ja puhkemajanduslike hoonetega. Planeeringuga kavandatakse uute hoonete püstitamine ja sihtotstarbe muutmist elu- ja ärimaaks. Kavandatava planeeringulahendusega ei taotleta Kõrgessaare üldplaneeringu muutmist.

Korraldusega saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=25922

Poama küla Pärdijärve maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavolikogu 16. aprill 2015 otsusega nr 158 algatati detailplaneeringu koostamine Poama küla Pärdijärve (katastritunnus: 39201:002:0233) 0,63 ha suurusel maaüksusel eesmärgiga muuta kehtiva detailplaneeringu järgset hoonestusala, et võimaldada ehitustegevust krundi kõrgema reljeefiga osas ja säilitada krundil kasvavaid väärtuslikke puid. Koostatav planeeringulahendus teeb ettepaneku Kõrgessaare valla üldplaneeringu muutmiseks antud maaüksusel, mis seisneb hoonestusala määramises krundipiirile lähemale kui 20 m. Otsusega jäeti algatamata detailplaneeringu strateegilise keskkonnamõju hindamine.
Algatamise otsuse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=25784

Kõpu küla Mäekalda maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 1. aprilli korraldusega nr 115 algatati detailplaneeringu koostamine Kõpu küla Mäekalda (katastritunnus: 39201:001:2992) 8.88 ha suurusel maaüksusel eesmärgiga jagada maaüksus, muuta sihtotstarve ning määrata elamukrundile ehitusõigus elamu ja abihoonete ehitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. Planeeringuala asub osaliselt Kõpu küla miljööväärtuslikul alal. Kavandatava planeeringulahendusega ei taotleta Kõrgessaare valla üldplaneeringu muutmist.

Korraldusega saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=25307

Reigi külas Kootsaare maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 1. aprilli korraldusega nr 114 algatati detailplaneeringu koostamine Reigi küla Kootsaare (katastritunnus: 39201:004:0721) 33.72 ha suurusel maaüksusel eesmärgiga jagada maaüksus ning määrata kahele moodustatavale elamukrundile ehitusõigus elamu ja abihoonete ehitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. Planeeringuala asub täielikult Kõrgessaare-Mudaste hoiualal. Tuginedes koostatud eelhinnangule ja Keskkonnaameti esialgsetele seisukohtadele otsustati jätta algatamata keskkonnmõju strateegilise hindamise aruande koostamine. Kavandatava planeeringulahendusega ei taotleta Kõrgesaare valla üldplaneeringu muutmist.

Korraldusega saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=25306

Kärdla linnas Valli tn 11 maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavolikogu 19. märtsi otsusega nr 148 algatati detailplaneeringu koostamine Valli tn 11 (katastritunnus: 37101:002:0950) maaüksusel. Detailplaneeringuala näol tegemist Kärdla miljööväärtuslikul alal asuva 3388 m² suuruse elamukrundiga, millel asub kehtiva ehitusloaga ehitusjärgus olev elamu. Planeeringu eesmärgiks on jagada kinnistu kaheks ning määrata uuele moodustatavale krundile ehitusõigus elamu ja abihoonete püstitamiseks. Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga.

Otsusega saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=24880

Kärdla linnas Ladva tn 3 maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 18. märts korraldusega nr 88 algatati detailplaneeringu koostamine Ladva tn 3 (katastritunnus: 37101:011:0025) 2033 m² suurusel maaüksusel eesmärgiga määrata krundile ehitusõigus elamu ja abihoonete ehitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga.

Korraldusega saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=24740

Detailplaneeringu algatamine Kiduspe külas Veski maaüksusel

Hiiu Vallavalitsuse 4. märts 2015 korraldusega nr 75 algatati detailplaneeringu koostamine Kiduspe küla Veski maaüksusel (katastritunnus: 39201:001:0159).
Detailplaneeringuala näol on tegu Kiduspe küla miljööväärtuslikul alal asuva hoonestatud 2.8 ha suurusega maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksusega, millele soovitakse rajada uus mahukam eluhoone. Detilplaneeringutga määratakse hoonestusala koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega.
Krundil on olemas elamu, saun, kelder ja ait. Krundi kasutamise sihtotstarve muudetkase vastavuses üldplaneeringuga elamumaaks ning krundipiire ei muudeta.
Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamisega otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamist, kuna olemasoleva hoonestuse juurde täiendava eluhoone ehitamisega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.


Vallavalitsuse korralduse ja detailplaneeringu lähtetingimustega saab tutvuda:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=24337

 

Detailplaneeringu algatamine Kärdlas Aia tn 7b maaüksusel

Hiiu Vallavolikogu 19. veebruar 2015 otsusega nr 141 algatati detailplaneeringu koostamine Kärdlas Aia tn 7b (katastritunnus: 37101:008:0029) maaüksusel Detailplaneeringuala näol tegemist Kärdla miljööväärtuslikul alal asuva 1347 m2 suuruse elamukrundiga, millele on Kärdla Linnavalitsuse 25. juuli 2012 otsusega nr 258 kehtestatud detailplaneering elamu ja kahe abihoone ehitamiseks. Käesolevaks hetkeks on krundile ehitatud elamu ja üks abihoone. Huvitatud isiku soov on teise abihoone (sauna) ehitamine. Kuna kehtiva detailplaneeringu ehitusõigus ja hoonestusala seda ei võimalda, siis on vajalik planeeringu koostamise käigus hoonestusala ja ehitusõiguse suurendamist analüüsida.
Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamisega otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamist, kuna kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

Detailplaneeringu algatamine Kärdla linnas Pargi tn 3 maaüksusel

Hiiu Vallavolikogu 19. veebruar 2015 otsusega nr 140 algatati detailplaneeringu koostamine Kärdla linnas Pargi tn 3 maaüksusel (katastritunnus: 37101:004:0017) eesmärgiga kaasajastada olemasoleva „Pargi tn 3 ja sellega piirneva ala ning Kärdla linnapargi põhjaosa detailplaneering” järgne ruumilahendus Pargi tn 3 ulatuses lähtudes Hiiu Vallavalitsuse eesmärgist rajada kinnistule Kärdla Sotsiaalkeskuse hoonetekompleks ning korraldataud arhitektuurivõistluse võidutööst „Totoro” (Arhitektuuribüroo Studio Paralleel OÜ).

Planeeringuala näol on tegu Kärdla miljöövaartuslikul alal asuva 21394 m² suuruse ühiskondlike ehitiste maaga, millel asuvad endised nõukogudeaegsed piirivalve hooned, mis on tänaseks amortiseerunud ning millede kaasaja nõuetele vastavusse viimine ei ole mõistlik. Planeeringuga täpsustatakse krundi hoonestusala ning ehitusõiguse sihtotstarvet lähtudes Kärdla linna üldplaneeringust. Samuti lahendatakse vajalikud tehnovõrgud, liikluskorraldus, heakord ning täpsustatakse kehtivad kitsendused ja servituutide vajadused.

Detailplaneeringu algatamisega otsustati mitte algatada keskkonnmõju strateegilise hindamise aruande koostamist, kuna kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

Kõrgessaare aleviku Nõmmerga tee 13 detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 4. veebruari korraldusega nr 33 algatati Kõrgessaare aleviku Nõmmerga tee 13 maaüksuse (katastritunnus: 39201:004:1940) detailplaneering maaüksusele ehitusõiguse määramiseks elamu ja abihoonete püstitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste seadmisega. Planeeringuala näol on tegu 0,49 ha suuruse elamumaa 100% sihtotstarbega katastriüksusega, mis asub Kõrgessaare üldplaneeringu järgsel elamumaa juhtfunktsiooniga maa-alal. Maaüksusel olemasolev hoonestus ja vajalikud tehnovõrgud puuduvad. Maaüksus külgneb Nõmmerga tee 15 maaüksusega millele on kehtiv detailplaneering ning jätkuvalt riigi omandis oleva maa-alaga millele tuleb kavandada planeeritava krundi juurdepääsutee.

Detailplaneeringu algatamisega otsustati jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna eeldatavalt ei tulene kavandatud tegevusest olulist keskkonnamõju.

Otsuse ja detailplaneeringu lähtetingimustega saab tutvuda aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=23537

 

Kärdla linnas Männiku tee 4 detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 17. detsembri korraldusega nr 677 algatati detailplaneeringu koostamine Kärdla linnas Männiku tee 4 (katastritunnus: 37101:010:0043) maaüksuse ehitusõiguse määramiseks ja hoonestusala piiritlemiseks. Planeeringuala näol on tegu 12844 m² suuruse hoonestatud tootmismaa sihtotstarbega maaüksusega Kärdla linna edela piiril, mida kasutatakse laoplatsina. Planeeringuga kavandatakse ehitusõiguse määramist kuni 6 laohoone ehitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega.

Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga

Detailplaneeringu algatamisega otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamist, kuna uutes laohoonetes tahkete ehitusmaterjalide hoiustamisega ei kaasne olulist keskkonnamõju.

Korralduse ja detailplaneeringu lähtetingimustega saab tutvuda aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=22283