Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Detailplaneeringu koostamise algatamine Kärdla linna Liiva tn 29 maaüksusel

Hiiu Vallavalitsuse 2. detsembri 2015. a korraldusega nr 530 algatati Kärdla linna Liiva tn 29 maaüksuse (katastritunnus: 37101:012:0106) detailplaneeringu koostamine elamukrundi kolmeks jagamiseks ning ehitusõiguste määramiseks. Planeeringualaks on 4780 m² suurune hoonestamata elamumaa krunt, millel kehtib Käina mnt. ja Liiva tn. vahelise maa-ala detailplaneering (Dagopen projektbüroo töö nr 03-90). Kavandatu elluviimisel tekib kolm ca. 1500 m2 suurust krunti kokku kuni 9 elamu- ja nende teenindamiseks vajaliku hoonega. Kavandatu on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga.
Algatamise korralduse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=33649

Detailplaneeringu koostamise algatamine Kaleste küla Vidriku maaüksusel

Hiiu Vallavalitsuse 2. oktoobri korraldusega nr 442 algatati Kaleste küla Vidriku maaüksuse (katastritunnus: 20401:001:0073) detailplaneeringu koostamine maaüksuse sihtotstarbe muutmiseks maatulundusmaast elamumaaks ja ehitusõiguse määramiseks. Planeeringuala hõlmab ca 2,28 ha suurust valdavalt metsaga kaetud maa-ala, mis läänest piirneb hoonestatud kinnistuga. Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga.
Korralduse ja lähtetingimustega saab tutvuda aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=31735

Ülendi küla Kuivalauka maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 2. septembri korraldusega nr 398 algatati Ülendi küla Kuivalauka maaüksuse (katastritunnus: 39201:001:3680) detailplaneeringu koostamine maaüksuse sihtotstarbe muutmiseks ning ehitusõiguse määramiseks. Planeeringuala näol on tegu mereäärse 4,66 ha suuruse maatulundusmaaga, millel asub vana vundamendikoht. Maaüksuse kirdeosa asub väljaspool üldplaneeringuga määratud ehituskeeluvööndit ning kavandatavad muudatused sh. ehitusõiguse määramine ei ole vastuolus üldplaneeringuga.
Algatamise korralduse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=30519

 

Kärdla linna Kanarbiku tn 10 detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 19. augusti korraldusega nr 382 algatati Kärdla linna Kanarbiku tn 10 (katastritunnus: 37101:012:0045) detailplaneeringu koostamine krundi jagamiseks ning elamukruntidele ehitusõiguse määramiseks. Planeeringualaks on 4700 m2 suurune hoonestatud elamukrunt. Kavandatavad muutused planeeringualal on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga. Planeeringu algatamise korralduse ja lähtetingimustega saab tutvuda internetis aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=30106

Mudaste küla Jürna maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 5. augusti korraldusega nr 367 algatati Mudaste küla Jürna maaüksuse (katastritunnus: 39201:004:0265) detailplaneeringu koostamine eesmärgiga maaüksuse elamukruntideks jagamiseks, sihtotstarbe muutmiseks ja ehitusõiguste määramiseks. Planeeringuala näol on tegu üldplaneeringu järgsel elamuehituse reservmaal asuva 16.4 ha suuruse maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksusega. Planeeringuga kavandatakse minimaalselt 1 ha suuruste elamukruntide moodustamist maaüksuse lõunaossa. Kavandatud muutused ei ole vastuolus piirkonnas kehtivate üldplaneeringutega.
Algatamise korralduse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=29663

Kärdla linna Pikk tn 47 maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 5. augusti korraldusega nr 369 algatati Kärdla linna Pikk tn 47 maaüksuse (katastritunnus: 37101:008:0580) detailplaneeringu koostamine elamukrundi jagamiseks ning ehitusõiguste määramiseks. Planeeringualaks on osaliselt Kärdla miljööväärtuslikul alal asuva 7138 m2 suuruse elamukrundiga millest detailplaneeringuga kavandatakse eraldada 2 uut elamukrunti. Kavandatavad muutused planeeringualal on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga.
Algatamise korralduse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=29665

Kärdla linna Käina mnt 19a ja Käina mnt 19a juurdelõike maaüksuste detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 5. augusti korraldusega nr 368 algatati Kärdla linna Käina mnt 19a ja Käina mnt 19a juurdelõike maaüksuste (katastritunnused: 37101:012:0044; 37101:012:0116) detailplaneeringu koostamine maaüksustele ehitusõiguse määramiseks. Ca 2200 m2 suurusele hoonestamata elamukrundile määratakse ehitusõigus ja hoonestusala. Kavandatavad muutused planeeringualal on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga.
Algatamise korralduse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=29664

Luidja küla Luidja maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 20. juuli korraldusega nr 342 algatati Luidja küla Luidja maaüksuse (katastritunnus: 39201:002:2670) detailplaneering maaüksuse jagamiseks, sihtotstarbe muutmiseks ning moodustavatele elamukruntidele ehitusõiguse määramiseks. Planeeringuala hõlmab 3.48 ha suurust valdavalt metsaga kaetud maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust, mida ümbritsevad hoonestatud kinnistud. Kavandatavad muutused planeeringualal on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga. Planeeringu algatamise korralduse ja lähtetingimustega saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=29237

Kärdla linna Aia tn 11 maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 20. juuli korraldusega nr 341 algatati Kärdla linna Aia tn 11 maaüksuse (katastritunnus: 37101:008:0100 ) detailplaneering krundi jagamiseks ning elamukruntidele ehitusõiguse määramiseks. Planeeringualaks on 3145 m2 suurune hoonestatud elamukrunt. Kavandatavad muutused planeeringualal on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga. Planeeringu algatamise korralduse ja lähtetingimustega saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=29236

Detailplaneeringu algatamine Reigi küla Kootsaare-Otsa maaüksusel

Hiiu Vallavolikogu 18. juuni 2015 otsusega nr 166 algatati detailplaneeringu koostamine Reigi küla Kootsaare-Otsa (katastritunnus: 39201:004:0878) 4619 m2 suurusel hoonestatud maaüksusel eesmärgiga määrata krundi ehitusõigus. Otsusega jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringuala on hoonestatud ja asub täielikult hoiualal. Koostatav planeeringulahendusega tehakse ettepanek Kõrgessaare valla üldplaneeringu muutmiseks, mis seisneb hoonestusala määramises krundipiirile lähemale kui 20 m.
Algatamise otsuse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=28170

Kalana küla Vindi, Ankru ja Kiilu maaüksuste detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 6. mai 2015 korraldusega nr 171 algatati detailplaneering Kalana küla Vindi, Ankru ja Kiilu (katastritunnused: 39201:001:0547; 39201:001:0554; 39201:001:0553) kinnistutel eesmärgiga muuta kehtiva detailplaneeringu (Suurekapteni kinnistu detailplaneering- Dagopen OÜ töö nr 08-57) järgset Vindi kinnistu juurdepääsutee asukohta. Teistes osades kehtiva detailplaneeringu muutmist ei kavandata. Planeeringuala näol on tegu tiheasustusalal asuva kolme elamukrundiga. Kavandatava planeeringulahendusega ei taotleta Kõrgessaare üldplaneeringu muutmist.