Detailplaneeringu koostamise algatamine Mägipe küla Tuuru maaüksusel

Hiiu Vallavalitsuse 22.02.17 korraldusega nr 62 algatati detailplaneering Mägipe külas Tuuru maaüksusel (katastritunnus 39201:001:0254) eesmärgiga eraldada 15.26 ha suurusest hoonestatud maaüksusest uus elamukrunt ning määrata sellele ehitusõigus. Kavandatu on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga. Korraldusega on võimalik tutvuda internetis aadressil:
https://atp.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?o=599&o2=11806&itm=48087&o=599&u=-1&hdr=hp&tbs=all