Luidja küla Gregory maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 22.02.16 korraldusega nr 59 algatati Luidja küla Gregory maaüksuse (katastritunnus: 39201:002:0004) detailplaneeringu koostamine ehitusõiguse määramiseks elamu ning abihoonete püstitamiseks. Kavandatu on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga. Korralduse ja lähtetingimustega saab tutvuda aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=36785