Meelste küla Sambla ja Rambla maaüksuste detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 23. juuli 2014 korraldusega nr 448 algatati Meelste külas Sambla (katastritunnus 39201:004:0315) ja Rambla (katastritunnus 39201:004:0482) maaüksuste detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ca 18 ha planeeringualal Sambla ja Rambla maaüksuste jagamine ning maakasutuse sihtotstarvete ning ehitusõiguste määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks. Kõrgessaare valla üldplaneering määrab maa-ala juhtfunktsiooniks elamuehituse reservmaa, mis vastab kavandatu elluviimist. Korraldusega saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=18336