Kalana küla Nõupidamiste maja maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavolikogu 29. detsembri otsusega nr 221 algatati Kalana küla Nõupidamiste maja maaüksuse (39201:001:0550) detailplaneering ning kinnitati lähtetingimused millega kavandatakse elamumaa sihtotstarbe muutmist 50 % ulatuses ärimaaks ja ehitusõiguse määramist elu- ja majutushoonete püstitamiseks. Planeeringuala on kaetud metsaga. Osalise ärifunktsiooni määramisega muudetaks alal kehtivat üldplaneeringut. Otsusega jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Algatamise otsuse ja detailplaneeringu lähtetingimustega saab tutvuda interneti aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=34719