Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Detailplaneeringu koostamise algatamine Kärdla linna Liiva tn 29 maaüksusel

Hiiu Vallavalitsuse 2. detsembri 2015. a korraldusega nr 530 algatati Kärdla linna Liiva tn 29 maaüksuse (katastritunnus: 37101:012:0106) detailplaneeringu koostamine elamukrundi kolmeks jagamiseks ning ehitusõiguste määramiseks. Planeeringualaks on 4780 m² suurune hoonestamata elamumaa krunt, millel kehtib Käina mnt. ja Liiva tn. vahelise maa-ala detailplaneering (Dagopen projektbüroo töö nr 03-90). Kavandatu elluviimisel tekib kolm ca. 1500 m2 suurust krunti kokku kuni 9 elamu- ja nende teenindamiseks vajaliku hoonega. Kavandatu on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga.
Algatamise korralduse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=33649