Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Luidja küla Luidja maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 20. juuli korraldusega nr 342 algatati Luidja küla Luidja maaüksuse (katastritunnus: 39201:002:2670) detailplaneering maaüksuse jagamiseks, sihtotstarbe muutmiseks ning moodustavatele elamukruntidele ehitusõiguse määramiseks. Planeeringuala hõlmab 3.48 ha suurust valdavalt metsaga kaetud maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust, mida ümbritsevad hoonestatud kinnistud. Kavandatavad muutused planeeringualal on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga. Planeeringu algatamise korralduse ja lähtetingimustega saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=29237