Kalana küla Vindi, Ankru ja Kiilu maaüksuste detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 6. mai 2015 korraldusega nr 171 algatati detailplaneering Kalana küla Vindi, Ankru ja Kiilu (katastritunnused: 39201:001:0547; 39201:001:0554; 39201:001:0553) kinnistutel eesmärgiga muuta kehtiva detailplaneeringu (Suurekapteni kinnistu detailplaneering- Dagopen OÜ töö nr 08-57) järgset Vindi kinnistu juurdepääsutee asukohta. Teistes osades kehtiva detailplaneeringu muutmist ei kavandata. Planeeringuala näol on tegu tiheasustusalal asuva kolme elamukrundiga. Kavandatava planeeringulahendusega ei taotleta Kõrgessaare üldplaneeringu muutmist.