Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kõpu küla Mäekalda maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 1. aprilli korraldusega nr 115 algatati detailplaneeringu koostamine Kõpu küla Mäekalda (katastritunnus: 39201:001:2992) 8.88 ha suurusel maaüksusel eesmärgiga jagada maaüksus, muuta sihtotstarve ning määrata elamukrundile ehitusõigus elamu ja abihoonete ehitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. Planeeringuala asub osaliselt Kõpu küla miljööväärtuslikul alal. Kavandatava planeeringulahendusega ei taotleta Kõrgessaare valla üldplaneeringu muutmist.

Korraldusega saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=25307