Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Reigi külas Kootsaare maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 1. aprilli korraldusega nr 114 algatati detailplaneeringu koostamine Reigi küla Kootsaare (katastritunnus: 39201:004:0721) 33.72 ha suurusel maaüksusel eesmärgiga jagada maaüksus ning määrata kahele moodustatavale elamukrundile ehitusõigus elamu ja abihoonete ehitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. Planeeringuala asub täielikult Kõrgessaare-Mudaste hoiualal. Tuginedes koostatud eelhinnangule ja Keskkonnaameti esialgsetele seisukohtadele otsustati jätta algatamata keskkonnmõju strateegilise hindamise aruande koostamine. Kavandatava planeeringulahendusega ei taotleta Kõrgesaare valla üldplaneeringu muutmist.

Korraldusega saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=25306