Kärdla linnas Ladva tn 3 maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 18. märts korraldusega nr 88 algatati detailplaneeringu koostamine Ladva tn 3 (katastritunnus: 37101:011:0025) 2033 m² suurusel maaüksusel eesmärgiga määrata krundile ehitusõigus elamu ja abihoonete ehitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga.

Korraldusega saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=24740