Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Detailplaneeringu algatamine Kiduspe külas Veski maaüksusel

Hiiu Vallavalitsuse 4. märts 2015 korraldusega nr 75 algatati detailplaneeringu koostamine Kiduspe küla Veski maaüksusel (katastritunnus: 39201:001:0159).
Detailplaneeringuala näol on tegu Kiduspe küla miljööväärtuslikul alal asuva hoonestatud 2.8 ha suurusega maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksusega, millele soovitakse rajada uus mahukam eluhoone. Detilplaneeringutga määratakse hoonestusala koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega.
Krundil on olemas elamu, saun, kelder ja ait. Krundi kasutamise sihtotstarve muudetkase vastavuses üldplaneeringuga elamumaaks ning krundipiire ei muudeta.
Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamisega otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamist, kuna olemasoleva hoonestuse juurde täiendava eluhoone ehitamisega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.


Vallavalitsuse korralduse ja detailplaneeringu lähtetingimustega saab tutvuda:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=24337