Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Detailplaneeringu algatamine Kärdlas Aia tn 7b maaüksusel

Hiiu Vallavolikogu 19. veebruar 2015 otsusega nr 141 algatati detailplaneeringu koostamine Kärdlas Aia tn 7b (katastritunnus: 37101:008:0029) maaüksusel Detailplaneeringuala näol tegemist Kärdla miljööväärtuslikul alal asuva 1347 m2 suuruse elamukrundiga, millele on Kärdla Linnavalitsuse 25. juuli 2012 otsusega nr 258 kehtestatud detailplaneering elamu ja kahe abihoone ehitamiseks. Käesolevaks hetkeks on krundile ehitatud elamu ja üks abihoone. Huvitatud isiku soov on teise abihoone (sauna) ehitamine. Kuna kehtiva detailplaneeringu ehitusõigus ja hoonestusala seda ei võimalda, siis on vajalik planeeringu koostamise käigus hoonestusala ja ehitusõiguse suurendamist analüüsida.
Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamisega otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamist, kuna kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.