Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Detailplaneeringu algatamine Kärdla linnas Pargi tn 3 maaüksusel

Hiiu Vallavolikogu 19. veebruar 2015 otsusega nr 140 algatati detailplaneeringu koostamine Kärdla linnas Pargi tn 3 maaüksusel (katastritunnus: 37101:004:0017) eesmärgiga kaasajastada olemasoleva „Pargi tn 3 ja sellega piirneva ala ning Kärdla linnapargi põhjaosa detailplaneering” järgne ruumilahendus Pargi tn 3 ulatuses lähtudes Hiiu Vallavalitsuse eesmärgist rajada kinnistule Kärdla Sotsiaalkeskuse hoonetekompleks ning korraldataud arhitektuurivõistluse võidutööst „Totoro” (Arhitektuuribüroo Studio Paralleel OÜ).

Planeeringuala näol on tegu Kärdla miljöövaartuslikul alal asuva 21394 m² suuruse ühiskondlike ehitiste maaga, millel asuvad endised nõukogudeaegsed piirivalve hooned, mis on tänaseks amortiseerunud ning millede kaasaja nõuetele vastavusse viimine ei ole mõistlik. Planeeringuga täpsustatakse krundi hoonestusala ning ehitusõiguse sihtotstarvet lähtudes Kärdla linna üldplaneeringust. Samuti lahendatakse vajalikud tehnovõrgud, liikluskorraldus, heakord ning täpsustatakse kehtivad kitsendused ja servituutide vajadused.

Detailplaneeringu algatamisega otsustati mitte algatada keskkonnmõju strateegilise hindamise aruande koostamist, kuna kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.