Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kõrgessaare aleviku Nõmmerga tee 13 detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 4. veebruari korraldusega nr 33 algatati Kõrgessaare aleviku Nõmmerga tee 13 maaüksuse (katastritunnus: 39201:004:1940) detailplaneering maaüksusele ehitusõiguse määramiseks elamu ja abihoonete püstitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste seadmisega. Planeeringuala näol on tegu 0,49 ha suuruse elamumaa 100% sihtotstarbega katastriüksusega, mis asub Kõrgessaare üldplaneeringu järgsel elamumaa juhtfunktsiooniga maa-alal. Maaüksusel olemasolev hoonestus ja vajalikud tehnovõrgud puuduvad. Maaüksus külgneb Nõmmerga tee 15 maaüksusega millele on kehtiv detailplaneering ning jätkuvalt riigi omandis oleva maa-alaga millele tuleb kavandada planeeritava krundi juurdepääsutee.

Detailplaneeringu algatamisega otsustati jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna eeldatavalt ei tulene kavandatud tegevusest olulist keskkonnamõju.

Otsuse ja detailplaneeringu lähtetingimustega saab tutvuda aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=23537