Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Paope küla Uue-Tagapõllu maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 10. detsembri korraldusega nr 670 algatati detailplaneeringu koostamine Paope külas Uue-Tagapõllu maaüksusel (katastritunnus: 39201:002:0800) maaüksuse sihtotstarbe muutmiseks ja ehitusõiguse määramiseks. Planeeringuala näol on tegu 3.10 ha suuruse hoonestatud maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksusega Paope küla lääneosas, mis asub täielikult Paope loo hoiualal. Planeeringuga kavandatakse ehitusõiguse määramist uue põhioone ehitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. Planeeringuga nähakse ette katastriükuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks.

Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga

Detailplaneeringu algatamisega otsustati mitte algatada keskkonnmõju strateegilise hindamise aruande koostamist, kuna uue põhihoone rajamisega olemasolevale õuealale ei kaasne olulist keskkonnamõju.

Korralduse ja detailplaneeringu lähtetingimustega saab tutvuda aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=22122