Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kärdla linnas Alato tn 26 detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavolikogu 20. novembri otsusega nr 118 algatati Kärdla linnas Alato tn 26 maaüksuse (katastritunnus: 37101:013:0300) detailplaneering maaüksusele ehitusõiguse määramiseks. Planeeringuala näol on tegu 1155 m2 suuruse elamumaa 100% sihtotstarbega katastriüksusega, mis asub Kärdla linna üldplaneeringu järgse elamumaa juhtfunktsiooniga maa-alal. Maaüksusel puudub olemasolev hoonestus.

Ühtlasi otsustati mitte rakendada Kärdla Linnavolikogu 21.06.2012 määruse nr 35 „Kärdla linna üldplaneering" lk 18 nõuet detailplaneeringute koostamisele, mille kohaselt „elamumaa juhtfunktsiooniga maa-alal on elamukrundi minimaalseks suuruseks 1500 m²" elamumaa sihtotstarbega katastriüksuste puhul üldplaneeringu järgsel elamumaa juhtfunktsiooniga alal, kuna maaüksus on eksisteerunud olemasolevates piirides, enne Kärdla linna üldplaneeringu kehtestamist ning sellele on Hiiumaa Arhitektuuribüroo poolt 26.10.1990 koostatud arhitektuur-planeerimise ülesanne ning sidumisprojekt, mis näitavad, et maa-alale on juba algselt eluhoonestust kavandatud.

Hoonestuse kavandamine planeeringualale ei lähe vastuollu ümbritseva hoonestusega.

Detailplaneeringu algatamisega otsustati jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna eeldatavalt ei tulene planeeringus kavandatust olulist keskkonnamõju.

Otsuse ja detailplaneeringu lähtetingimustega saab tutvuda aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=21611